FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt23/06/2020

Uppsägning av upplåtelse av jakträtt

Hej! Min fråga gäller uppsägning/avslut på jaktavtal. Jag köpte fastighet med mark 2018. Ett dödsbo där den förra ägaren skrivit "jaktavtal" med jaktlaget. Mer likt ett kvitto, skrivet i denna form " betald jakt för år 2017-2020. Den 8/4- 2017 8000kr". Både Skrivet i prospektet och muntlig info från dödsbo och mäklare var det aktuellt med nytt avtal inför hösten 2020. Jag vill inte ingå nytt avtal och anser deras jaktperiod vara över i samband med det "normala" jaktårets slut (juni) som jag tagit för givet att det handla om. Kan inte finna något om jaktavtal i fastighetsregistret. När jag nu försöker nå jaktansvarig angående torn och "grillbod" som står på min mark och hur dem vill göra, får jag inget svar. Vad kan jag luta mig mot rent lagligt? Vad sker om jag inte får tag i jaktansvarig innan siste juni? Kan jag själv börja jaga på min mark utan krångel? Oavsett om jaktarrendet skulle vara längre, har jag rätt att be dem plocka ner "grillboden" för att jag själv har planer på bygge i den skogen? Hört på omvägar att det är lite infekterat med jakten i området och är rädd för att man försöker förlänga kontraktet med "hjälp" av att det är så luddigt skrivet. Tack på förhand Mvh R

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen jaktlagen (JL) och jordabalken (JB).

Utredning

Enligt 10 § JL har markägare som huvudregel jakträtt på sin mark. Jakträtten innebär rätt att jaga på marken samt rätt att tillgodogöra sig vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas i något annat sammanhang än vid jakt, om inte annat anges i vissa andra föreskrifter. Jakträtt ingår som huvudregel vid jordbruksarrende. Av 15 § JL framgår att markägarens upplåtelse av jakträtt mot ersättning genom avtal regleras av 7 kap. JB, då detta är en form av nyttjanderätt till fastighet, och 16 § JL. I 7 kap. 11-12 §§, 7 kap. 14 § och 17 kap. 1 § JB regleras ett av de fall då en nyttjanderätt kvarstår med giltig verkan mot en ny ägare efter att fastigheten överlåtits. Dessa fall kan sammanfattas som (1.) då förbehåll om rättighetens bestånd gjorts av säljaren, (2.) då den nye ägaren kände till rättighetens förekomst vid överlåtelsen, (3.) då upplåtelse av arrende och hyra har skett skriftligen och nyttjanderätten har tillträtts före överlåtelsen samt (4.) då inskrivning av nyttjanderätten skett innan köparen sökt lagfart. Enligt 16 § JL ska vid upplåtelse av jakträtt på viss tid, minst ett år, uppsägning ske senast sex månader före avtalstidens utgång för att avtalet inte ska förlängas automatiskt. En sådan automatisk förlängning avser så lång tid som det ursprungliga avtalet avsåg, dock inte mer än fem år. En uppsägning skall vara skriftlig och delges mottagaren eller vara skriftligen erkänd av mottagaren.

Enligt min uppfattning kan upplåtelsen inte anses utgöra en form av arrende enligt JB utan endast en upplåtelse av jakträtt. Därför finns det enligt min mening två tänkbara sätt som du kan "bli av med" det jaktlag som din fastighets förra ägare överlåtit jakträtten till. Det första är att du, om den förra ägaren antingen inte underrättade dig som köpare om jakträttens upplåtelse och du inte heller visste om den vid köpet, meddelar jaktlaget att deras nyttjanderätt till din mark enligt din uppfattning inte har bindande verkan mot dig som ny ägare. Detta resonemang skulle dock kunna försvåras ytterligare av det faktum att du, såvitt jag förstår, tillåtit dem att jaga på din mark sedan 2018. Det andra och antagligen lämpligaste alternativet är att du snarast meddelar din motpart du att säger upp upplåtelseavtalet inför dess utgång i slutet av året. Detta måste alltså ske skriftligen, antingen genom att din motpart delges en skriftlig uppsägning eller genom att vederbörande undertecknar en handling av innebörd att nyttjanderätten sägs upp. Uppsägningen måste dock som berörts delges din motpart senast sex månader innan avtalets utgång för att inte förlängas automatiskt, i ditt fall med fyra år. Enligt min uppfattning måste avtalet i ditt fall anses gälla från och med hela 2017 till och med slutet på 2020 då detta är den tolkning av skrivelsen "2017-2020" som jag finner rimligast. Att avtalet skulle gälla fram till hösten 2020 strider enligt min mening mot skrivelsen i avtalet även om detta skulle ha varit parternas avsikt eftersom man inte skrivit "jaktår" eller "mitten på 2020" utan endast "år 2017-2020". Med det sagt är det inte omöjligt att med stöd av vittnesmål från mäklaren och dödsboets företrädare övertygande argumentera för att avtalet ska anses gälla fram till hösten 2020 om det helt uppenbart varit parternas avsikt vid ingåendet. Det skulle dock gynna dig att argumentera för en snävare tolkning av avtalet eftersom du enligt avtalets ordalydelse kan säga upp nyttjanderätten idag och därmed ha sagt upp det mer än sex månader innan avtalets slut den 31/12 2020.

Avslutningsvis kommer jag kort beröra frågan om hur du bör agera om du inte kan nå jaktlagets representant och vad som sker med eventuell lös egendom (exempelvis jakttorn) som tillhör jaktlaget. Dessa frågor är dock alltför omfattande för att redogöra för i detalj inom ramen för detta svar. Avseende frågan om delgivning rekommenderar jag att du i första hand försöker nå jaktlaget på egen hand för att överräcka uppsägningen, något du även bör kunna bevisa har skett. Skulle jaktlaget försöka obstruera detta i syfte att sexmånadersgränsen ska passeras rekommenderar jag att du snarast vidtar andra åtgärder, exempelvis att du skickar ett rekommenderat brev eller (om tiden börjar bli mycket knappt) anlitar en delgivningsman. Angående jakttorn och dylikt är enligt min uppfattning det korta svaret att jaktlaget i första hand ansvarar för att forsla bort dem om deras nyttjanderätt upphör men att du, om det skulle gå så långt, själv kan avlägsna dem om jaktlaget inte samarbetar.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att så snabbt som möjligt försöka delge jaktlaget din uppsägning för att avtalet inte ska förlängas med stöd av att avtalet enligt dess ordalydelse måste anses löpa till och med den sista december i år, varför sexmånadersgränsen inte överskridits.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”