Uppsägning av lokalhyresavtal som löpt på timbasis; föreligger besittningsskydd?

Vi är hyresvärd som undrar vad som gäller när en förening hyr en lokal på timbasis. Har de rätt att åropa besittningsskydd i 12 kap 57-60 §§ jordabalken, när vi vill avsluta kontrakt för en permanent hyresgäst i lokalen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Som jag förstår er fråga, undrar ni om föreningen har rätt till besittningsskydd vid uppsägning av hyresavtalet.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ert problem.

Sammanfattning

Besittningsskyddet inträder efter att hyresförhållandet har varat i minst nio månader. Skyddet kan brytas om ni har befogad anledning att säga upp hyresavtalet.

Jag saknar dessvärre underlag för en närmare bedömning av just ert fall.

Besittningsskyddet inträder efter nio månader

Föreningens besittningsskydd inträder efter att hyresförhållandet har varat minst nio månader i följd (12 kap. 56 § första stycket första punkten jordabalken (JB)).

Begreppet "hyresförhållandet" avser hela tiden föreningen hyrt samma lokal, oavsett om det skett enligt flera olika avtal. Har föreningen hyrt lokalen under minst nio månader har den besittningsskydd, oavsett hur hyrestiden har räknats eller om det rört sig om flera hyresavtal på vardera en timme.

Det är mindre klart hur hyresförhållandet ska räknas om föreningen bara kunnat hyra lokalen under t.ex. tre timmar en dag, två timmar två dagar därefter, etc. Det beror sannolikt sett på det enskilda fallet vad som gäller då. Jag saknar dessvärre underlag för en bedömning av just ert fall.

Besittningsskyddet kan brytas i vissa fall

I vissa fall kan besittningsskyddet brytas, om ni som hyresvärd har befogad anledning att säga upp hyresavtalet (12 kap. 57 § första stycket fjärde punkten JB). Då måste ni först ha sakliga skäl för att säga upp hyresavtalet, och sedan måste ert intresse vid en intresseavvägning väga tyngre än hyresgästens intresse av att få stanna kvar i lokalen.

Även i den delen saknar jag dessvärre underlag för en närmare bedömning.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

____________________________________

Behöver ni vidare hjälp med besittningsskydd vid lokalhyra är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning