Uppsägning av hyresavtal

2017-02-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Hyresvärd avlidit. Hyresgäst kommer ej överrens med dödsbo. Blivit uppsagd av oss. Hyresgäst ej skriven på adressen. Hyresgäst hyr rum/bostad del av villa.I kontrakt står det 1 mån uppsägning. Då hyresvärden var gammal. Hyresgäst skrivit på och godkänt kontrakt. Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler angående hyra avseende del av hus regleras i 12 kap Jordabalken (JB). Svaret på frågan beror av huruvida hyresavtalet är ingått på bestämd eller obestämd tid. Jag förutsätter i mitt svar från att hyresgästen hyr rum i del av villa som bostad.

Hyresavtal ingått på bestämd tid
Om hyresavtalet är ingått på bestämd tid upphör avtalet att gälla vid hyrestidens utgång. Om hyresperioden avser längre tid än 9 månader ska dock alltid hyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla (12:3 2st JB). Förutsatt att parterna i hyresavtalet inte avtalat om att det ska föreligga en längre uppsägningstid ska hyresavtalet sägas om senast:
- en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,
- en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,
- tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader.
(12:4 2st JB)

Hyresavtal ingått på obestämd tid
Om inte längre uppsägningstid har avtalats ska hyresavtal som ingåtts på obestämd tid upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen. (12:4 1st JB) Från det att ni säger upp hyresgästen löper alltså en uppsägningstid på 3 månader tills det att hyresavtalet upphör att gälla och hyresgästen därmed ska flytta ut. Denna 3 månaders regel utgör ett minimiskydd för hyresgästen vilket gör att det faktum att parterna i avtalet har kommit överens om en uppsägningstid om 1 månad inte gäller i förhållande till hyresgästen. Längre uppsägningstid än 3 månader kan alltså avtalas om och bli bindande för både hyresvärd och hyresgäst men om man i hyresavtalet avtalar om en uppsägningstid om mindre än 3 månader så gäller denna kortare uppsägningstid endast om hyresgästen vill säga upp hyresavtavtalet, inte om hyresvärden vill göra det.

Sammanfattning
Förutsatt att det är ett hyresavtal ingått på obestämd tid gäller alltså inte den uppsägningstiden på 1 månad som står i hyresavtalet trots att hyresgästen har skrivit under när det är hyresvärden (alltså i detta fall dödsboet) som vill säga upp avtalet eftersom det finns ett lagstadgat minimiskydd för hyresgästen som inte kan avtalas bort. Det löper då alltså en uppsägningstid om 3 månader.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1487)
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?
2021-01-19 När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (88273)