Upprättande av äktenskapsförord och testamente

Jag ska gifta mig. Min blivande fru har 2 barn ( olika pappor) sedan tidigare. Jag har en fastighet sedan tidigare. Hur ska ett (äktenskaps förord ) utformas för den fastigheten ska fortsätta vara min även efter eventuell skilsmässa?

Om jag skulle önska att 1 av hennes barn ska ärva fastigheten efter min död?

Går det att ordna via testamente?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Gällande den fastighet du äger kommer den vid ert giftermål bli giftorättsgods om ett äktenskapsförord inte upprättas. Att egendom utgör giftorättsgods innebär att den vid äktenskapsskillnad kommer ingå i bodelningen och dess värde fördelas lika mellan dig och din maka. För att undvika detta och på så sätt få fastigheten att hamna utanför bodelningsförfarandet måste egendomen göras enskild, i ert fall genom ett äktenskapsförord.

Gällande den särskilda fastigheten ska det i äktenskapsförordet anges att den vid en kommande äktenskapsskillnad ska utgöra ”enskild egendom” och i samband med detta ska antecknas fastighetsbeteckning samt vems enskilda egendom den utgör för att undvika tolkningsproblem. För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs att det är upprättat skriftligen, undertecknat av makarna eller de blivande makarna samt registrerat hos Skatteverket. När det kommer till utformningen av ett äktenskapsförord kan en mall enklast användas för att samtliga formella kriterier ska uppfyllas.

Eftersom du har rätt att fritt förfoga över fastigheten kan du genom ett testamente tilldela fastigheten till vem du vill. Detta innebär att du utan att behöva ta hänsyn till det andra barnet eller din fru kan testamentera egendomen till ett av barnen eller någon annan. Vad som kan komma att förhindra möjligheten att fastigheten faktiskt tilldelas barnet är makas rätt att ta arv efter dig i viss utsträckning. Efterlevande maka har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, erhålla egendom till ett så stort värde att den tillsammans med den egendom som efterlevande har erhållit genom bodelningen eller utgör efterlevande makas enskilda egendom motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet (år 2014 totalt 177 600kr). Skulle den efterlevande makan inte erhålla detta belopp genom bodelning eller enskild egendom har hon rätt att få del av den avlidnes kvarlåtenskap, trots att testamente till förmån för annan har upprättats. I sådant fall inskränks rätten för den som erhållit egendom genom testamente att faktiskt få egendomen.


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning