Upprättande av äktenskapsförord

FRÅGA
Jag skall gifta mig nästa år och skall då skriva äktenskapsförord! Jag kommer också att skriva testamente till förmån för mina söner. Ärver de då all min egendom? Eller har min blivande fru rätt till något? Hon kommer att på samma sätt så bara hennes barn ärver allt från henne. Jag kommer att gifta mej med en Thailändsk kvinna, hon är och förblir skriven i Thailand och jag är och förblir skriven i Sverige men kommer att vistas mycket i Thailand.
SVAR

Hej,

Ursäkta det sena svaret!

Huvudregeln är att all makes egendom är giftorättsgods och skall således ingå i en eventuell framtida bodelning. Detta gäller under förutsättningen att egendomen inte är att betrakta som enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) här. Det ända sättet för makar att förordna vad som skall vara någon makes enskilda egendom är genom ett äktenskapsförord, se 7 kap. 2 § p. 1 samt 7 kap. 3 § ÄktB. Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan makarna och detta avtal skall således ha företräde framför den reglering som finns i äktenskapsbalken. Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna och sedan registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB. Om de formella kraven uppfylls så kommer äktenskapsförordet att vara giltigt mellan er i Sverige!

Syftet med att ha enskild egendom är ju att denna egendom inte skall ingå i en framtida bodelning. Således kommer den enskilda egendomen att ärvas av dina söner! Dock gäller att efterlevande make, så långt kvarlåtenskapen räcker, har rätt till egendom till ett värde av 4 prisbasbelopp, se 3 kap. 1 §. Ett testamente av den avlidne är alltså i denna situation utan verkan till förmån för den efterlevande. Prisbasbeloppet ligger idag på 36 396 kr, se 2 kap. 6-7 §§ socialförsäkringsbalken här

Formkraven avseende testamenten är stränga, se 10 kap. 1 § ärvdabalken här. Huvudregeln är att ett testamente skall upprättas skriftligen och bevittnas av två personer. Dessa personer skall även bestyrka handlingen med sina namn. Det är väldigt viktigt att de angivna formkraven uppfylls och att avsikten med testamentet tydligt framgår. Av den anledningen är det att rekommendera att Du/ni tar en kontakt med en jurist för att få hjälp och vägledning i denna process. Denna hjälp kan vi på Lawline bistå dig/er med, se http://lawline.se/avtal/testamente. Kostnaden för upprättande av ett testamente är 1495 kr. inklusive moms! 

Vi kan även bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!

Hoppas Du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning, 

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll