Upprätta testamente när man har svårt att tala och skriva

Hej,

Min farmor har fått en stroke och har nu väldigt svårt att uttrycka sig i både tal och skrift. Hon har uttryckt att hon vill skriva ett testamente. Hur hjälper vi henne med detta?

Med vänliga hälsningar,


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 10 kap. 1§ ärvdabalken stadgas formkraven för testamente. Testamente ska upprättas skriftligen, med två vittnen. Vid vittnenas närvara ska testatorn skriva under testamentet eller vidkännas sin underskrift. Vittnena ska bestyrka testamentet med sina underskrifter. Vittnena ska veta att handlingen de bestyrker har egenskap av testamente, men de behöver inte känna till testamentets innehåll (här). Vittnena får inte vara testamentstagare, alltså de som ska erhålla kvarlåtenskap efter testators bortgång.

Förutom dessa krav finns vägledande regler för vad som kan vara bra att ha med i ett testamente. Dock är testamentet giltigt utan dessa uppgifter. Det kan vara bra ur bevissynpunkt att testamentsvittnena antecknar sitt yrke och hemvist. De bör också vid sina underskrifter nerteckna tiden för bevittnandet.

Är någon av sjukdom eller annat nödfall förhindrad att upprätta testamente enligt formkraven, finns även en möjlighet till så kallat nödfallstestamente. Testatorn kan i detta tillstånd förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen (i bevissyfte kan detta spelas in) eller utan vittnen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling. Sådant testamente är dock ogiltigt, om testatorn under tre månader efter att han skrev testamentet varit i tillfälle att förordna om sin kvarlåtenskap enligt lagens uppställda formkrav.

I ert fall förstår jag att hon har svårt att uttrycka sig. Men för båda formerna av testamente krävs emellertid att man kan uttrycka sig till viss del. Ni får givetvis hjälpa henne att skriva testamente, som hon sedan kan godkänna och signera.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning