Upphörande av provanställning - vad har jag rätt till?

2019-09-19 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har varit provanställd i 4 månader och min arbetsgivare avslutade anställningen och ville inte att jag skulle komma tillbaka, han vägarna betala för min uppsägningstid trots att jag inte har gått med på något, vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om anställningsförhållandet regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas under förutsättningen att prövotiden är högst sex månader och om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren har sagt upp anställningen då prövotiden löpt ut övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, 6 § LAS. Det är tillåtet att avbryta en provanställning före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats, och arbetsgivaren har då ingen skyldighet att förklara varför anställningen avbryts. Arbetsgivaren behöver alltså inte ange någon saklig grund till varför han/hon vill avbryta provanställningen.

Om en arbetsgivare avser att avbryta provanställningen i förtid eller avbryta den innan den övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om det minst 14 dagar i förväg, 31 § LAS. Då en arbetstagare är fackligt organiserad ska arbetsgivaren, i samband med underrättelsen, också varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Denna s.k varseltid är inte samma sak som uppsägningstid och om det inte står skrivet i eventuellt kollektivavtal så finns det inget explicit krav på uppsägningstid när det gäller provanställningar. Varseltiden kan dock förstås som en slagsuppsägningstid, regeln får alltså den praktiska följden att provanställningen upphör 14 dagar efter att underrättelsen har lämnats. Om arbetsgivaren inte iakttar varseltiden och därmed bryter mot sina skyldigheter enligt LAS kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren, 38 § LAS. Viktigt att understryka är dock att ett åsidosättande av underrättelseskyldigheten enligt 31 § inte medför att en provanställnings avslut förlorar sin rättsliga verkan. Detta innebär alltså att då en arbetsgivare avbrutit en provanställning utan att ha beaktat skyldigheten att underrätta arbetstagaren 14 dagar i förväg kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren men att anställningen ändå förblir avslutad.

Frågan om en arbetsgivare som avbryter en provanställning omedelbart är skyldig att utge lön för de 14 dagar som varseltiden utgör är inte helt klarlagd. Du har givetvis rätt till lön och andra anställningsförmåner för den tid du faktiskt arbetar där och det har anförts att det finns en hel del belägg för att arbetsgivaren också är skyldig att betala ut lön under arbetsbefriad varseltid, då anställningen har upphört omedelbart. I rättsfallet AD 2003 nr 115 bedömdes dock en arbetstagare inte ha rätt till skadestånd för utebliven lön under varseltiden, då en arbetsgivare hade avslutat provanställningen utan att beaktat underrättelseskyldigheten, med motiveringen att en provanställning under prövotiden kan komma att upphöra när som helst och att underrättelseskyldigheten och varseltiden därmed inte fyller samma funktion som en uppsägningstid.

Eftersom LAS till stor del är dispositiv kan arbetstagaren ges bättre villkor än vad som ges i LAS. Det är tillåtet att avvika från reglerna om provanställning genom kollektivavtal, 2 § 3 st LAS. Om det finns sådana avvikande regler i ett kollektivavtal gäller istället dessa. Vidare kan en längre uppsägningstid från arbetsgivarens sida avtalas om men inte från arbetstagarens. Jag kan därför rekommendera att du kollar upp vad som gäller enligt eventuellt kollektivavtal med din fackliga organisation, för just dig. Finns det ett eventuellt kollektivavtal med avvikande regler till fördel för dig som arbetstagare, gäller alltså istället dessa.

Vad du kan göra nu

När det gäller provanställningar kan man inte ifrågasätta giltigheten av anställningens upphörande med stöd av LAS, då arbetsgivaren har rätt att avbryta anställningen innan prövotidens utgång utan att ange skäl varför. Då arbetsgivaren inte iakttagit skyldigheten att underrätta om anställningens upphörande 14 dagar i förväg kan du som arbetstagare dock ha rätt till skadestånd. Min rekommendation är att du vänder dig till facket för hjälp med detta, om du är fackligt organiserad. När en provanställning avslutas i förtid eller inte övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren egentligen, som nämnt, alltid varsla facket om arbetstagaren är fackligt organiserad. Detta ska ske för att även de kan agera.

Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (637)
2019-12-04 Vad gäller om behovsanställningen löpt ut?
2019-11-30 Att skriva anställningsavtal
2019-11-27 Provanställning i sex månader, är det verkligen lagligt?
2019-11-25 Vad finns det för olika anställningsformer?

Alla besvarade frågor (75314)