Uppföra inhägnad med grindar på väg med servitut?

2021-06-10 i Servitut
FRÅGA
Hej, bor på en jordbruksfastighet, som belastas med ett officialservitut i form av en väg genom gårdsplanen till ett församlingshem. Vi har en verksamhet med djur och har hundar. Min fråga är om jag har rätt att hägna in gårdsplanen och sätta upp öppningsbara grindar för att hindra framför allt hundarna att inte springa ut på den trafikerade vägen som går bredvid gården. Det finns också en annan väg till församlingshemmet som är lika lång som servitutsvägen som också används. Den vägen ligger utanför gårdsplanen och kommer inte bli hindrad av grindar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om servitut
Jag kommer inledningsvis förklara begrepp som är av vikt för att svara på din fråga.

Ett servitut utgör ett rättsförhållande mellan två fastigheter. Genom servitutsupplåtelsen ansluts till den ena fastigheten, den härskande fastigheten, en rätt att nyttja den andra fastigheten, den tjänande fastigheten, på ett visst sätt.

Det finns en allmän servituträttslig princip vilken innebär att ägaren av den härskande fastigheten ska utöva servitutet så att den tjänande fastigheten inte betungas mer än nödvändigt, 14 kap. 6 § första stycket jordabalken.

Vad som gäller i ditt fall?
Det finns en generell begränsning av servitutets innehåll, detta gäller såväl för avtalsservitut som, för i ditt fall, officialservitut. Du, som den tjänande fastighetens ägare, får inte välja fritt mellan alternativ för inhägnad, utan kan tvingas att hålla dig till det för den härskande fastighetens minst betungande alternativ i linje med den allmänna servituträttsliga principen.

Principen är dock generell och ger inte mycket vägledning i det enskilda fallet. En bedömning måste därför göras för om det får sättas upp en inhägnad med grindar.

Vi måste börja med att titta på servitutsupplåtelsen. Om det framgår att en inhägnad med grind får uppföras så kan du givetvis göra det. Men om detta inte omfattas av servitutsupplåtelsen måste en bedömning göras för om inhägnaden och grinden hindrar den härskande fastighetens ägare att nyttja servitutsrätten samt vilka olägenheter denna förändring medför. Vidare måste grinden och inhägnaden ha ett legitimt behov.

Högsta domstolens avgörande i NJA 2018 s. 200 är vägledande för bedömningen. Målet gällde en kommun som hade uppfört en grind för sin ridskoleverksamhet. Den härskande fastigheten invände att grinden begränsade dennes rätt att nyttja servitutet. Högsta domstolen kom fram till att hindret skulle tillåtas med beaktande av följande omständigheter:

- Grinden stängdes endast en kortare tid (3 gånger per dag i 15 minuter)

- Det fanns alternativa vägar för den härskande fastigheten att nyttja

- Avspärrningarna var nödvändiga för att hästarna effektivt och trafiksäkert skulle kunna passera över vägen.

Avslutningsvis
Det går dock inte att svara på om grinden med inhägnad i ditt fall kommer anses som tillåten eller inte. Bedömningen kommer dock göras i linje med Högsta domstolens avgörande.

Vad som talar för uppförandet av grind och inhägnad i ditt fall är den alternativa väg som kan tas till församlingshemmet samt att åtgärden är nödvändig för djuren och hundarnas säkerhet. Vad som kan tala emot är att grindarna förvisso är öppningsbara men att dessa, vad jag förstår, kommer vara stängda för det mesta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (310)
2021-12-03 Vad bör stå med i ett servitut?
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?

Alla besvarade frågor (97717)