Undvika rättegång

2016-09-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag har blivit stämd till tingsrätten för att svara på en stämningsansökan gällande narkotikabrott (ringa). Yrkanden är att jag olovligen innehaft 0,28 gram MDMA och 0,20 gran kokain. Har även olovligen använt kokain, MDMA och MDA. Det står i stämningsansökan att jag i muntligt förhör förnekade brotten men det gör jag inte, jag erkänner dem. Kan jag ringa myndigheten och berätta att jag erkänner och då slippa rättegång och få straffet utan? Jag accepterade böter som straff i förhöret. Det jag förnekade i förhöret var att narkotikan var min, jag förnekade inte att jag använt och heller inte att jag innehaft narkotikan.
SVAR

Hej!

Som jag ser det så finns några olika sätt för dig att undvika huvudförhandlingen.

Strafföreläggande

Ett strafföreläggande är för de fall där åklagaren anser att domstolen skulle komma till en liknande slutsats. Om du på detta sätt får ett förslag om dom så kan du undvika rättegång.

Målet kan avgöras på handlingarna

Huvudregeln i svensk rätt är enligt 45 kap. 10a§ rättegångsbalken (RB) att mål ska avgöras efter huvudförhandling.I förarbetena till den första versionen av rättegångsbalken framhölls muntlighetsprincipen som en viktig faktor för att upprätthålla ett säkert brottmålsförfarasnde. Åklagare är idag välutbildade och därför kan ett större ansvar läggas på dem. Det krävs stora resurser för att hålla en muntlig förhandling och den kostnad som det för med sig menar man är svår att motivera när det gäller mindre allvarliga brott. Domstolsförhandlingen ska förbehållas allvarliga brott eftersom det då finns ett större behov av en muntlig förhandling, främst på grund av att det ofta är mer omfattande bevisning i de målen.

Idag finns möjligheten att avgöra mål på handlingarna vilket innebär att målet avgörs på den skriftliga stämningsansökan och svaromålet. Helt utan huvudförhandling.

I och med reformen om en modern rättegång infördes 2008 regler som möjliggör avsteg från huvudregeln om muntlig huvudförhandling, 45 kap 10a§ RB.

10 a § Ett mål skall avgöras efter huvudförhandling. Utan en sådan förhandling får rätten dock

1. avgöra ett mål på annat sätt än genom dom,

2. meddela frikännande dom enligt 20 kap. 9 § andra stycket, och

3. meddela dom i mål där det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, om huvudförhandling varken begärs av någon av parterna eller behövs med hänsyn till utredningen i målet.

Innan ett mål avgörs med stöd av första stycket 3, skall

1. den tilltalade informeras om att målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling och om sin rätt till en sådan förhandling, och

2. parterna, om de inte kan anses redan ha slutfört sin talan, ges tillfälle till detta. Lag (2005:683).

För att använda sig av denna bestämmelse krävs att det i ditt fall inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter.

Regler om straff för ringa narkotikabrott hittar du i Narkotikastrafflagen (NSL), se här, och i Brottsbalken (BrB) se här. Enligt NSL 2§ så kan ringa narkotikabrott ge upp till sex månaders fängelse så det är alltså fullt möjligt att bli dömd till fängelse för ringa narkotikabrott även om brottet normalt bestraffas med böter. Vilket straff man får beror helt och hållet på domstolens bedömning av brottets straffvärde i det enskilda fallet. Till exempel så beror det på vilken typ av narkotika det rör sig om, hur mycket det är och ifall det är avsett för personligt bruk eller inte. När man bedömer straffvärdet av brottet så ska dessutom återfall tas med som en försvårande omständighet (BrB 29 kap 4§). Man kan alltså mycket väl bli dömd till fängelse.

Tredskodom

Du kan välja att inte gå vilket kan leda till en dom i målet i din utevaro. En sån typ av dom döms dock inte alltid ut.

RB 46 kap 15 § - Uteblir den tilltalade från ett rättegångstillfälle för huvudförhandling eller inställer han eller hon sig genom ombud då han eller hon har förelagts att infinna sig personligen, skall rätten i första hand pröva om målet kan avgöras enligt 15 a §.

Den paragraf som domstolen har att utgå ifrån då den tilltalade inte infinner sig. Paragrafen hänvisar till RB 46 kap 15 a § som ställer upp de villkor som blir föremål för domstolens prövning. Rätten ska i första hand, utifrån RB 46 kap 15 a § avgöra huruvida målet kan prövas på materiell grund i den tilltalades utevaro.

RB 46 kap 15 a § - Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om

1.
det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst tre månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening,

2.
den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit eller håller sig undan på ett sådant sätt att han eller hon inte kan hämtas till huvudförhandlingen eller

3.
den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hennes närvaro därför inte är nödvändig.

Om en tillfredsställande utredning är görlig i den tilltalades utevaro samt om någon av de i punkterna angivna förutsättningarna därtill föreligger, får rätten hålla huvudförhandlingen och avgöra målet.

Notera att de tre punkterna är alternativa, vilket betyder att alla tre inte behöver vara uppfyllda. Det räcker med punkt numer ett i ditt fall!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1091)
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom
2020-11-20 Vad krävs för att polisen ska kunna använda tvångsmedel
2020-11-15 Överklagan av dom

Alla besvarade frågor (86388)