FrågaKÖPRÄTTKöplagen05/10/2015

Undersökning av TV-apparat före köp

Hejsan! Jag blev tipsad av polis att söka mig hit!

Jag köpte häromdagen en 50" LG plasma TV på blocket för 1500 :-

Vi har sms, och mailkontakt där han säger att tvn är 50", fungerar utmärket men ingen tv-dosa medföljer.

Han ställde tvn i hallen, med strömsladd ikopplad och visar hur tvn "fungerar" och att jag ska köpa den.

Jag köper tvn, kommer hem och startar upp tvn. Tv bilden går från klar till helt vitt på 30 sekunder.

Efter lite mer inspektion här hemma, ser jag att tvn är 42" , inte 50" som han skrivit flertal gånger till mig.

Han vägrar betala tillbaka då han påstår att tvn är hans tjejs kompis, eller tjejkompis.

Så som jag förstår det behöver jag kunna bevisa att han visste om felen, innan köpet.

Imorse fick jag sms av säljaren, som följer ordagrant:

- "Gud gav dig hjärna och ögon se själv om den är bra om den är 50 eller 42 du är inte blind".

och...

- "Jag så den är 42 50 förstår mig inte"

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vad som har sagts vid avtalsförhandlingarna mellan dig och säljaren, bland annat om TV-apparatens storlek, har betydelse för vad som ska uppfattas som del av avtalet. Eftersom säljaren har uppgivit att TV-apparaten är 50 tum, när det egentligen endast rör sig om 42 tum, så föreligger en avvikelse från vad som är avtalat, varvid TV-apparaten ska anses som felaktig i detta hänseende. Detta framgår av Köplag (1990:931) 17 § första och tredje styckena. Eftersom TV-apparaten inte klarar av att visa någon bild får den anses avvika från det ändamål för vilket TV-apparater används, varvid fel även föreligger i detta hänseende (Köplag 17 § andra stycket, punkt 1, och tredje stycket). Frågan är dock om felen är relevanta, det vill säga om du kan göra dem gällande mot säljaren för att yrka på exempelvis avhjälpande, omleverans eller prisavdrag.

Avseende säljarens invändning att TV-apparaten tillhörde hans kompis och att han endast sålde den för hennes räkning så är huvudprincipen att envar anses agera för sin egen räkning till dess motsatsen är bevisad. Om säljaren menar att han har agerat på sin kompis uppdrag och att du får rikta anspråk om felansvar mot henne så är det upp till honom att bevisa att han gjorde det för hennes räkning. Även om det skulle visa sig att hans kompis var den egentlige säljaren och han själv endast agerade på hennes uppdrag så svarar hon ändå för vad han har utfäst om TV-apparatens storlek, såvida hon kände till eller bort ha känt till denna uppgift (Köplag 18 § andra stycket). Skulle det däremot visa sig att mannen hade en fullmakt av sin kompis att sälja hennes TV-apparat så är de att anse som en och samma person, varvid hans utfästelser bli att anse som hennes utfästelser och du kan göra gällande att hon i egenskap av säljare gjorde det felaktiga uttalandet om att TV-apparaten var 50 tum oavsett vad hon kände till eller inte om vad han har sagt till dig.

Eftersom du undersökte TV-apparaten före köpet så kan du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt i samband med undersökningen (Köplag 20 § andra stycket). Vid bedömningen av vad du borde ha kunnat upptäcka så ska man väga in vilka praktiska möjligheter du hade att undersöka varan i det specifika fallet. Eftersom det är enkelt att mäta en TV-apparats storlek med måttdosa så torde du inte kunna åberopa avvikelsen i TV-apparatens storlek från säljarens utfästelse. Visserligen går det att argumentera för att din undersökningsplikt i fråga om TV-apparatens storlek minskade något genom att säljaren flera gånger gjorde utfästelsen om att den var 50 tum, men denna möjlighet får anses som osäker mot bakgrund av rättsläget. I fråga om TV-apparatens oförmåga att visa någon bild så är det dock svårare för mig att bedöma om du borde ha kunnat upptäcka detta i samband med undersökningen före köpet. Du berättar visserligen att säljaren visade hur TV-apparaten fungerade med strömsladden ikopplad, men det framgår inte hur länge den var aktiverad under din undersökning. Om TV-apparaten tillfredsställande visade bild under flera minuter i samband med undersökningen så torde dess nuvarande oförmåga att visa bild eventuellt vara ett fel som du kan göra gällande, med hänvisning till att det inte borde vara särskilt troligt att kräva av en köpare att denne ska ha TV-apparaten påslagen en längre stund för att upptäcka ett sådant fel i samband med en undersökning. För att du ska kunna göra detta fel gällande krävs dock också att felet, även om det visade sig efter överlämnandet av TV-apparaten, förelåg vid överlämnandetidpunkten (Köplag 21 § första stycket). Härvid krävs det av dig att du kan visa med övervägande sannolikhet, det vill säga mer än 50 %, att bildskärpans försämring berodde på ett fel som förelåg vid tidpunkten för överlämnandet. Eftersom TV-apparaten slutade visa en fungerande bild direkt efter att du tog hem den efter köpet samma dag så talar det i sig självt för att felet förelåg redan vid överlämnandet. Här kan dock ett utlåtande från en kunnig fackman vara behjälpligt för att visa på om felet fanns vid den kritiska tidpunkten eller uppkom efter överlämnandet.

Om TV-apparatens oförmåga att visa bild kan bevisas inte ha utgjort ett sådant fel som du borde ha upptäckt i samband med din undersökning, och denna fanns vid tidpunkten för överlämnandet, så kan du göra detta gällande i första hand mot mannen, och i andra hand mot hans kompis om hon är att anse som den egentlige säljaren. I första hand kan du begära avhjälpande av felet, under förutsättning att en sådan reparation kan vidtas utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Eftersom det endast finns en TV-apparat i fråga så kan inte omleverans aktualiseras. Om varken avhjälpande eller omleverans kan vidtas så kan du i andra hand kräva prisavdrag (Köplag 30 §, 34 § 37-38 §§). Notera dock att du måste kräva avhjälpande inom skälig tid efter din reklamation för att kunna göra detta gällande (Köplag 35 §).

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”