Underrättelse om provanställnings upphörande

FRÅGA
Har varit provanställd i 6 månader. 10 minuter innan sista arbetsdagen i provanställningen var slut meddelas att den inte går över i en tillsvidare anställning. Jag erbjuds en visstidsanställning på 3 månader då de vill fortsätta pröva mig. Inga signaler om detta har kommit tidigare. Är detta riktigt hanterat?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Avtal om tidsbegränsad provanställning, med en maximal prövotid på 6 månader, får ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om någon av parterna inte vill att anställningen ska fortsätta efter prövotidens utgång så ska besked om upphörande lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Följden av att inte lämna ett sådant besked är att anställningen övergår i en tillsvidareanställning efter prövotidens utgång. Detta framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 6 § första och andra styckena. Eftersom din arbetsgivare lämnade sådant besked innan prövotidens utgång, om än 10 minuter innan den sista arbetsdagens slut, så har inte din provanställning övergått i en tillsvidareanställning. För övrigt så är din arbetsgivare fri att därefter erbjuda dig en allmän visstidsanställning. En viktig skillnad mellan en sådan anställning och en provanställning är att den förra som utgångspunkt inte kan sägas upp i förtid (Lag om anställningsskydd 4 § andra stycket).

I fråga om provanställningar och deras upphörande så har dock arbetsgivaren vissa skyldigheter. Om arbetsgivaren planerar att ge besked om att provanställningen ska avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning så ska denne underrätta arbetstagaren angående detta senast två veckor innan slutbeskedet lämnas. Om arbetstagaren dessutom är medlem i en fackförening så ska arbetsgivaren samtidigt varsla fackföreningen (Lag om anställningsskydd 31 § första stycket). Eftersom du inte har fått höra någon form av underrättelse överhuvudtaget om arbetsgivarens avsikter, förutom slutbeskedet om att din anställning skulle avslutas, så har din arbetsgivare överträtt denna bestämmelse och är därmed ersättningsskyldig för den skada som har uppkommit på grund av överträdelsen (Lag om anställningsskydd 38 § första stycket). Arbetsgivarens underlåtelse att lämna underrättelse enligt 31 § innebär dock inte att anställningen övergår i en tillsvidareform.

Det är dock värt att notera att det kan finnas avvikelser i ditt kollektivavtal gällande reglerna för provanställning (Lag om anställningsskydd 2 § tredje stycket). För att uppnå full visshet om vad som gäller i ditt fall så bör du därför vända dig till fackföreningen på din arbetsplats. Dess företrädare kan förmodligen också vägleda dig för att utverka kompensation för arbetsgivarens underlåtelse att underrätta dig.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll