Underrättelse om att husrannsakan vidtagits

2016-11-29 i Förundersökning
FRÅGA
Om en husrannsakan utförs när ingen person finns i bostaden, är polisen skyldig att lämna en kopia på beslutet? I detta fallet återfanns en handskriven lapp på vanligt A5 papper, att polisen varit där samt att det stod någon paragraf under. Brevet avslutades med /Polisen. Har det här gått rätt till ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 28 kap. rättegångsbalken (här) kan man läsa om vad som är föreskrivet vid en husrannsakan. Av 28 kap. 4 § rättegångsbalken framgår att ett förordnande om husrannsakan kan meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Det finns inte några formkrav för förordnandet och en skriftlig order om husrannsakan brukar bara upprättas i undantagsfall. Det är vanligt att åklagaren muntligt uppdrar åt en eller flera polismän att genomföra en husrannsakan och i sådana fall har inte polismännen något skriftligt dokument att visa upp på plats.

Av 28 kap. 6 § rättegångsbalken framgår att en husrannsakan inte får orsaka större olägenhet eller skada än vad som är oundgängligen nödvändigt. Dessutom återfinns i 28 kap. 7 § en något gammalmodig formulering om att den som husrannsakan företas hos eller "hans hemmavarande husfolk" ska få tillfälle att övervaka förrättningen. Om ingen av dem har närvarat, exempelvis om ingen var hemma när den genomfördes, ska den som husrannsakan företogs hos underrättas om åtgärden så snart det kan ske utan men för utredningen. Inte heller denna underrättelse har något formkrav. I praktiken torde det vara ganska vanligt att underrättelsen lämnas genom ett handskrivet meddelande som lämnas kvar där åtgärden vidtogs.

Det är dock värt att nämna i sammanhanget att protokoll alltid ska föras över en husrannsakan, vilket framgår av 28 kap. 9 § rättegångsbalken. Enligt andra stycket i samma paragraf har den som husrannsakan företogs hos rätt att på begäran erhålla ett bevis om åtgärden. Av beviset ska det framgå vilket misstänkt brott som åtgärden vidtogs för att utreda.

Kort sammanfattat är alltså poliser som genomför en husrannsakan inte skyldiga att lämna en kopia på beslutet. De är däremot skyldiga att så snart som möjligt lämna en underrättelse om åtgärden, vilket kan ske exempelvis genom ett handskrivet meddelande. Dessutom måste de föra protokoll över förrättningen och på begäran lämna bevis om den. Eftersom jag inte i övrigt känner till bakgrunden eller omständigheterna kring den husrannsakan som vidtogs i ditt fall, kan jag inte avgöra säkert om allt har gått rätt till. Ingenting av vad du har tagit upp i din fråga tyder dock på att någonting skulle vara galet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (469)
2020-10-26 Vad händer efter polisanmälan?
2020-10-25 Varför lägger åklagaren ned förundersökningen?
2020-10-17 Brottsmisstänkts rätt till insyn
2020-10-11 "Hur kan åklagaren inte väcka åtal?"

Alla besvarade frågor (85382)