Underhållsskyldighet vid servitut för den härskande fastigheten

2020-08-12 i Servitut
FRÅGA
En fastighet A(hyresbostäder ska uppföras) har servitut med avtal för väg( utfärdat 1963), över en annan fastighet B (är igenvuxen mark utan hus). Vägen har underhållits av A. och nu börjar sly och grenar hänga in från B över vägen. Lastbilar till byggarbetsplats på A behöver passera. Får A röja sly och beskära grenar som hänger in över servitutet? Vem ska ta hand om röjningsresterna? Dessutom finns ett mer än 25 år gammalt trasigt fårstaket som B:s förre ägare satte upp för att kunna släppa hundar men nu inte har någon funktion. Det går längs servitutvägen och har repat bilar. Vem ska ta hand om staketet ? Ny utstakning av kommunen visar att det är inom As servitut. A vill inte ha det, B är inte intresserad av att varken sköta det eller ta väck det.En annan sträcka av staketet går mellan A o Bs fastighetsgräns, dvs här finns inte servitut. Långa sträckor ligger ner. Det är utan funktion. Vilt finns.Samma här. A vill inte ha det, B är inte intresserad av att varken sköta det eller ta väck det. A klagade hos kommunen som lät B behålla staketet (utan inspektion)eftersom B meddelat att de ordnat grindar. Får trasiga, nerliggande staket utan funktion( inga hundar finns längre) finnas?
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: Jordabalken

Underhåll av servitut
I 14 kap 1§ 2 stycket stadgas det följande: "Servitut får avse endast ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten och får icke förenas med skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att fullgöra annat än underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet".

Den tjänande fastigheten är fastighet B och härskande är fastighet A.

I stycket anges att ett servitut inte får förenas med skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att fullgöra s.k. positiva prestationer annat än det i lagtexten nämnda undantaget, nämligen underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning. Ett servitut får inte innefatta skyldigheter för ägaren av den tjänande fastigheten att utföra positiva prestationer därutöver. Prestationsskyldigheten måste hållas inom ramen för vad som kan sägas ligga i begreppet underhåll. Med servitut får således i princip inte förenas skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att sörja för driften av en anläggning eller att medverka till anläggandet av denna. Gränsdragningen mellan underhåll och drift kan ibland föranleda svårigheter. Det saknas legal definition av begreppet underhåll. Som exempel på vad som ingår i begreppet drift bör kunna tas snöröjning. Till detta bör nämnas att fastighet B inte har någon skyldighet att ens underhålla vägen om detta inte står i servitutsavtalet.

Detta innebär att det är fastighet A som har en ansvaret för driften av vägen, fastighet A kan även vara ansvarig för underhållet om inte det står i servitutsavtalet att det är fastighet B som ska vara ansvarig för detta. Jag förutsätter att fastighet A har en skyldighet att underhålla vägen då detta framkommer av omständigheterna.

Sly och grenar
Att ta bort sly och grenar är att räkna in som underhåll av vägen och det är därmed fastighet A som har en skyldighet att ta bort detta. Det är även fastighet A som har skyldighet att ta hand om resterna. Det är dock viktigt att fastighet A inte tar bort mer än vad som är nödvändigt för ett ändamålsenligt användande av vägen. Huvudregeln för servitut är att den härskande fastigheten ska belasta den tjänande fastigheten så lite som möjligt.

Trasiga fårstaketet
Utgångspunkten är att den tjänande fastigheten får välja att ta bort staketet eller inte i och med att det är dennes fastighet. Frågan är om fastighet A kan ta bort eftersom denna har drift- och underhållsplikt för vägen. Samma bör gälla här, fastighet B får, på de platser som staketet omöjliggör ett ändamålsenligt användande av vägen så kan fastighet A röja bort staketet. Detta innebär inte att A får ta bort hela staketet utan endast göra det som är nödvändigt för att möjliggöra så att lastbilarna kan komma fram utan att ta någon skada. Det innebär i praktiken att A kan t.ex flytta på staketet där denne är i vägen.

Får trasiga staket utan funktion finnas?
Korta svaret är ja. Utgångspunkten är att fastighetsägaren får nyttja sin fastighet på vilket sätt denne vill med undantag från vissa specialregler gällande miljöskydd och strandskydd och grannregler. Det finns en allmän regler om att grannar ska ta hänsyn till varandra i rimlig mån, se 3 kap 1§. En trasig staket kan dock inte anses vara grund för att en granne inte tar hänsyn till en annan granne i rimlig mån. Detta stoppar dock inte er grannar sinsemellan att komma överens om att man bygger ett nytt staket alternativ att man tar bort det.

Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (272)
2021-01-12 Kan ett avtal om servitut ingås utan samtycke från härskande fastigheten?
2020-12-26 Diverse frågor med anknytning till ett servitut
2020-12-01 Vad innebär härskande och tjänande fastighet?
2020-11-24 Underhållande av officialservitut

Alla besvarade frågor (88326)