Underhållskostnader vid bostadsarrende

2015-07-26 i Arrende
FRÅGA
Hej! Vi har en sommarstuga som står på arrendemark, vilket vi betalar årlig avgift för. Vid stugan finns en slänt med en gammal stödmur som behöver förbättras så att inte stugan rasar ner i sluttningen. Min fråga om det är vi som arrenderar marken som sommarstugan står på ska beskosta detta eller jordägaren?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det finns flera olika typer av arrende men eftersom du skriver att ni har en sommarstuga på den arrenderade marken tolkar jag din fråga som att det i ert fall är fråga om bostadsarrende.

Reglerna om bostadsarrende återfinns främst i 10 kap Jordabalken (nedan förkortat JB), som du hittar här, men också de allmänna bestämmelserna om arrende i 8 kap JB och reglerna om nyttjanderätt i 7 kap JB blir tillämpliga.

Till skillnad från vad gäller jordbruksarrende saknas lagstadgade regler för arrendeställets skick, vård och underhåll vad gäller bostadsarrende utan parterna får fritt avtala om detta. Om ni inte har reglerat underhållsskyldighet eller andra frågor avseende fastighetens skick i avtalet mellan er och jordägaren är utgångspunkten att arrendestället hyrs ut i befintligt skick och att det också är så arrendestället ska lämnas tillbaka när arrendetiden gått ut. Enligt allmänna rättsprinciper anses ni som arrendatorer dessutom skyldig att vårda arrendestället men frågor om vem som är skyldig att stå för underhållskostnader brukar normalt regleras i de enskilda arrendeavtalen. Om ni som arrendatorer vanvårdar arrendestället kan arrenderätten bli förverkad och jordägaren bli berättigad att säga upp avtalet (8 kap 23 § JB).

Av ovanstående följer att du först och främst får leta upp arrendeavtalet för att se om det reglerar arrendeställets skick och kostnader som uppstår för underhåll under arrendetiden. Är frågan inte behandlad i avtalet anses ni som arrendatorer normalt skyldiga att vårda arrendestället och se till att det åtminstone vid arrendetidens slut lämnas tillbaka i samma skick som det var när arrendetiden påbörjades. Om ni är grovt försumliga avseende vården av arrendestället riskerar ni att få arrenderätten förverkad.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81824)