Underhållsbidrag och underhållsstöd

2015-04-10 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej, På flera ställen i svar från er läser jag om förlängt underhållsstöd och att detta gäller till 21 år. Men på FKs hemsida framgår detta:"Underhållsstödet är högst 1 273 kronor per månad och barn. Förlängt underhållsstöd kan betalas ut så länge barnet studerar och har rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp men längst till och med juni det år då barnet fyller 20 år". (https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/statistik/barnochfamilj/underhallsstod/underhallsstodinfo/info)Vad gäller egentligen, 20 eller 21 år för förlängt underhållsstöd?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte exakt vilka svar från Lawline du syftar på, men att döma av vad du säger så kan de som har besvarat frågorna ha förväxlat underhållsstöd med underhållsbidrag.

Underhåll är vad en förälder ska svara för i syfte att bekosta barnets uppehälle och utbildning med mera och bestäms med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 7:1. Om den ena föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor varaktigt med det, eller har vårdnaden om det gemensamt med den andra föräldern men barnet bor varaktigt endast med den andra föräldern, så ska den ena föräldern fullgöra underhållsskyldigheten genom att betala så kallat underhållsbidrag (Föräldrabalk 7:2 första stycket, punkt 1-2). Denna underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år, eller så länge skolgången pågår efter 18-årsdagen, dock längst intill dess det fyller 21 år (Föräldrabalk 7:1 andra stycket).

Exempelvis om den ena föräldern inte betalar underhållsbidraget alls eller fullt ut så kan barnet bli berättigat till så kallat underhållsstöd från försäkringskassan. Som utgångspunkt lämnas underhållsstöd till och med månaden då barnet fyller 18 år, vilket framgår av Socialförsäkringsbalk (2010:110) 18:13 första stycket. Förlängt underhållsstöd utgår till ett barn som har fyllt 18 år, under förutsättning att det inte har ingått äktenskap, och bedriver studier som gör det berättigat till förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt Studiestödslag (1999:1395) kapitel 2 (Socialförsäkringsbalk 18:6 första stycket). Sådant förlängt studiestöd lämnas till och med månaden då barnet gifter sig eller slutar studera, dock längst till och med juni det år barnet fyller 20 år (Socialförsäkringsbalk 18:14).

Jag hoppas att detta svar har klargjort begreppsförvirringen som kan vara svår även för den som arbetar med juridik.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll