Underhållsansvar för servitut

2019-10-10 i Servitut
FRÅGA
Hejsan!Bor på en liten hästgård där det ligger ett servitut på köldbärarledning i en del av våran hage. Nu har det blivit djupa fåror av denna ledning så att vi inte kan använda den till hästarna, då de kan bryta benen på grund av detta.Undrar nu vem som ska åtgärda detta, vi som har gården eller de som bor i huset som har köldbärarledningen.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din juridiska fråga!

Jag tolkar din fråga som ni äger en fastighet (gården) som har upplåtit en servitutsrätt för en annan fastighet (huset) att dra köldbärarledningen genom er mark. Du vill nu veta vem av fastighetsägarna som är ansvarig för underhållet av servitutet.

Det som ej framgår av din fråga är om det rör sig om ett avtalsservitut eller ett officialservitut, varför jag redogör för båda fallen. Ett avtalsservitut tillkommer genom ett avtal mellan fastighetsägarna, medan ett officialservitut blir till genom fastighetsreglering på myndighets beslut. Bestämmelser om servitut finns i jordabalken (JB) samt fastighetsbildningslagen (FBL).

Termer som brukar användas för att beskriva förhållandet mellan fastigheterna är den tjänande fastigheten samt den härskande fastigheten, varav den tjänande fastigheten är den som som exempelvis upplåter rätten för annan att dra en ledning genom sin mark. I ert fall är ni den tjänande fastigheten, eftersom det är er fastighet som upplåter servitutsrätten.

Avtalsservitut

Vanligtvis så följer villkoren för servitutsrätten av avtalet, som ofta innehåller de förpliktelser som åligger den härskande respektive tjänande fastigheten. Ett ansvar för underhåll kan exempelvis regleras i avtalet.

Finns det ingen ledning att få i avtalet gäller som huvudregel att den härskande fastigheten ska stå för underhållet (JB 14 kap. 6 §).

Officialservitut

Vid officialservitut uppkommer inte några vidare förpliktelser för exempelvis underhåll för den tjänande fastigheten, om detta inte är överenskommet i samband med förrättningen samt står inskrivet i fastighetsregistret (FBL 7 kap. 1 § andra stycket). Officialservituten finns inskrivna i fastighetsregistret, med reservation för servitut bildade före år 1972, där registret inte är helt fullständigt. Även avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret.

Sammanfattning

Vilken fastighet som ska svara för underhållet kan framgå av avtalet eller inskrivningen. Om det inte är bestämt vem som är underhållsskyldig är det den tjänande fastigheten som ska stå för detta. I ert fall blir det således ägaren till den andra fastigheten (huset) som ska åtgärda fårorna som uppkommit av ledningen.

Lantmäteriet tillhandahåller information om er fastighet och i sådant fall en eventuell inskrivning av servitut. Informationen går att nå enkelt exempelvis genom de e-tjänster som lantmäteriet erbjuder på lantmäteriets webbplats.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll