Underhåll av tomt och väg

2017-10-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej jag har en lantbruksfastighet där en skogsdunge gränsar till ett villaområde, med en väg i mellan som det hänger grenar över. Nu påstår kommunen att jag är skyldig att röja grenarna enligt Plan- och Bygglagens 8 kapitel,15 paragraf, det påstår också att det är inom detaljplanelagt område. Men vad jag vet så finns det ingen detaljplan på min fastighet. Hur går jag vidare med detta ärende ? Jag menar att det är väghållarens skyldighet att hålla vägen fri från grenar pga. att det är en lantbruksfastighet. Tacksam för svar.Hälsningar.Olof Ohlsson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är fastighetsrättslig.

Enligt Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 15 § stadgas att "en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket." läser man sedan vidare till 16 § i samma kapitel står att "Det som gäller i fråga om vård och skötsel av en tomt enligt 15 § ska i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader." jag tolkar det som att du har skyldighet att underhålla tomten.

Det kan dock vara relevant vems mark som vägen står på. Om det är kommunens mark har de ansvar att underhålla vägen, det framgår inte av din fråga om vägen är enskild eller kommunal. Däremot har du ett ansvar att underhålla tomten enligt PBL.

Gällande detaljplaner så finns det olika sorters detaljplaner/områdesbestämmelser, det kan vara så att in tomt omfattas av tex en översiktsplan. Du kan begära att få ut informationen om den aktuella planen hos kommunen.

Svar

Du har en skyldighet att underhålla din tomt, annars kan du få ett åtgärdsföreläggande från kommunen och detta kan förenas med ett vite enligt 11 kap PBL det kan även tas beslut om att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad, det vill säga av den som fått ett föreläggande. Om vägen står på kommunens mark har de skyldighet att underhålla den.

En tvist mellan kommunen och en fastighetsägare om ersättning för gatukostnader eller kostnader för andra allmänna platser (tex vägar) eller om villkoren för betalning av sådan ersättning prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område fastigheten ligger enligt PBL 15 kap 10 §.

Rekommendation

Jag rekommenderar att du kontaktar kommunen för att få ta del av eventuell detaljplan som de hänvisar till. Om du vill utreda ärendet ytterligare rekommenderar jag att du anlitar en jurist för att gå igenom handlingarna. Om du vill anlita oss eller har en följdfråga kan du mejla mig. jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2119)
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-24 Strandskyddsdispens och/eller bygglov i efterhand
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (98659)