FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut26/08/2018

Underhåll av officialservitut

Vilket inflytande har tjänande fastighet över utformningen av officialservitut?

Vi är fyra fastigheter som har en väg med vanligt normalt formulerat officialservitut. Markägaren säger sig inte använda vägen (särskilt mycket) och deltar inte i underhållet. Men han vill ändå bestämma hur vägen ska se ut. Det är en enkel skogsväg med två grussträngar och grässträng i mitten. Han menar att vi ska underhålla grässträngen och lägga ut matjord och så gräs där det saknas. Kan han verkligen kräva det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad den tjänande fastigheten (markägaren) har rätt att kräva att ni utför för underhåll av den väg som omfattas av officialservitutet.

Vad säger lagen?

Då officialservitut bildas genom fastighetsbildning finner man mycket tillämplig lag i Fastighetsbildningslagen (FBL). I 7 kap 1 § 2 st. FBL framkommer att det utan överenskommelse mellan den tjänande och den härskande fastigheten inte får åläggas en skyldighet för den tjänande fastigheten att utföra underhåll av servitutet. Slutsatsen blir att den/de härskande fastigheterna generellt ska se till att servitutet är i brukbart skick.

Bedömningen i ditt fall

Utan att veta vad som står i servitutet kan jag inte uttala mig exakt om vem som har underhållningsskyldighet av detsamma. Det är även tveksamt om odling av gräs kan anses vara en nödvändig underhållsåtgärd som ni kan anses skyldiga att utföra, detta eftersom att det inte direkt påverkar utnyttjandet av servitutet utan snarare verkar vara en skönhetsmässig åtgärd. Min rekommendation blir att du vänder dig till lantmäteriet för att få ett definitivt svar på din fråga.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare