Underhåll av brunn på arrenderad mark

2018-10-31 i Arrende
FRÅGA
Jag arrenderar ut mark till sommarstugor. Nu är det problem med ena vattenbrunnen. Vet inte exakt hur illa det är, den har knappt använts de sista åren. Vem står för kostnaden för att åtgärda detta?Markägaren eller den som äger stugan?I detta fallet så delas brunnen på 2st stugor.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Arrende regleras i Jordabalken (JB). Det finns fyra olika typer av arrende; jordbruksarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende, bostadsarrende.
Utifrån din beskrivning att du arrenderar ut mark till sommarstugor gör jag bedömningen att saken gäller bostadsarrende. I kapitel 8 JB regleras arrende i allmänhet och i kapitel 10 JB regleras bostadsarrende. Dock finns ingen bestämmelse för bostadsarrende i JB som stadgar arrendatorns skyldighet att vårda och underhålla arrendestället, det framgår istället av allmänna rättsprinciper.

Den som äger fastigheten, alltså marken, kallas oftast för jordägare medan den som hyr marken kallas för arrendator. Jag kommer därför i mitt svar hänvisa till dig som jordägare och den/de som hyr marken av dig som arrendator/arrendatorer.

En jordägare och en arrendator ansvarar gemensamt för arrendeställets skick. Arrendatorn har en vårdnadsplikt som innebär att hen ska vårda och underhålla arrendestället, medan skyldigheten att bygga om eller bygga nytt ligger på jordägaren. Parterna är fria att avtala om vilket skicka arrendestället ska vara i vid tillträdet, under arrendetiden samt vid arrendetidens slut.

- Arrendatorns underhållsskyldighet gäller generellt sett det löpande underhållet vilket exempelvis kan handla om underhåll av vägar och broar samt rensning av diken och brunnar.

- Jordägarens byggnadsskyldighet innefattar ombyggnation eller nybyggnation när exempelvis en anläggning är så sliten att löpande underhåll inte längre är tillräckligt.

Slutsats

Svaret på din fråga blir med anledning av detta: "det beror på".
Det beror på hur skicket på vattenbrunnen är; går den att underhålla och reparera eller måste den byggas om eller måste kanske en ny brunn byggas? Du behöver undersöka skicket på brunnen för att komma fram till vad som behöver göras och vem/vilka som bör stå för kostnaderna. Kolla även i arrendeavtalet om ni avtalat om vem som ska stå för vilka typer av kostnader.

Jag hoppas att jag gett dig lite vägledning som kan vara till hjälp när du har undersökt skicket på brunnen samt kontrollerat avtalets innehåll. Du är alltid välkommen att skriva till oss igen om du känner att jag missade att svara på något i din fråga eller du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81877)