Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

FRÅGA
Hej! Jag har försökt att hitta svar på min fråga inom ett ämne som jag ser att det redan finns en hel del frågor om. Det gäller nödvärnsrätten.Man får enligt lagen endast använda sig av proportionerligt våld, dvs. att man inte skall bruka mera våld än vad situationen kräver. Inga konstigheter där. Dock så finns det ju situationer där man inte kan ha en aning om vad angriparen har för uppsåt. Hur ska man veta vad angriparen tänker? Ett exempel är hur man skall kunna veta att angriparen inte kommer att sparka en i huvudet om man hamnar i backen. Det kan innebära svåra skador eller t.om. dödsfall. Min poäng är att det verkar kunna vara väldigt svårt för ett offer att avgöra angriparens uppsåt. Skall man alltid utgå ifrån att angrepp är livshotande? Det kan ju faktiskt hända att ett enda knytnävsslag leder till livshotande skador.Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller nödvärnsrätten varför brottsbalken (BrB) är tillämplig.

Nödvärnsrätten

Nödvärnsrätten återfinns i 24 kap. 1 § BrB. Som du säger ska någon i nödvärn inte använda sig av mer våld än vad situationen kräver. Det du belyser är huvudregeln om att våld ska mötas med lika våld. Det är mycket riktigt att det kan vara väldigt svårt att veta hur angriparen kommer agera och det korta svaret på din fråga är att man inte kan veta säkert vad som är det bästa självförsvaret. Det rätta behöver inte vara att agera som att ett angrepp är livshotande. Eftersom att agera som om en situation är livshotande fast den inte är det kan leda till att personen döms till en brottslig handling. Huruvida en handling skyddas av nödvärnsrätten behöver därför avgöras genom en bedömning i det enskilda fallet. För att du ska få en tydligare bild av hur en bedömning av en nödvärnssituation ser ut kommer jag gå lite djupare in på rättsläget.

Vilka förutsättningar finns för att nödvärnsrätten ska gälla?

För att handlingen ska täckas av nödvärnsrätten behöver några förutsättningar vara uppfyllda. En handling som utgör nödvärn är försvarlig såvida inte angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse samt omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt (24 kap. 1 § andra stycket BrB). Detta betyder att så länge som den nödvärnsberättigade i sin våldsanvändning inte går över gränsen för vad som är uppenbart oförsvarligt, så begår personen inte ett brott.

Hur avgörs om en gärning är uppenbart oförsvarlig?

För att avgöra om gärningen är uppenbart oförsvarlig görs en försvarlighetsbedömning i det enskilda fallet. Försvarlighetsbedömningen görs genom att väga in det angripnas beskaffenhet och dess betydelse samt omständigheterna i övrigt (24 kap. 1 § BrB). Hit räknas bland annat de inblandade personernas kroppsvikt, förmåga att slåss, platsen för gärningen, det använda våldet samt förutsebara skaderisker.

Nödvärnsexcess

Om en bedömning leder till slutsatsen att den som åberopar nödvärn agerat uppenbart oförsvarligt (det vill säga använt för mycket våld), görs en bedömning om nödvärnsexcess (24 kap. 6 § BrB). Nödvärnsexcess reglerar det fall att en person handlat uppenbart oförsvarligt till följd av att omständigheterna var sådana att han eller hon svårligen kunde besinna sig, det vill säga gärningsmannens förmåga att besinna sig i den konkreta situationen. I NJA 2009 s. 234 togs hänsyn till att den tilltalade i en nödvärnssituation inte kunde tänka eller handla rationellt på grund av rädsla i då personen utsattes för ett överraskande knivangrepp.

Sammanfattning

Eftersom att olika personer agerar olika och har olika förutsättningar finns det ingen möjlighet att avgöra hur ett självförsvar bör se ut. Detta behöver avgöras i domstol i en enskild bedömning. Det går inte heller att säga att man ska agera utifrån att situationen är livshotande, då detta kan medföra att personen utför en brottslig gärning som kanske inte är i proportion med det motsatta våldet, vilket kan leda till straff. För nödvärnsrätten gäller att personen i nödvärn ska handla på det sätt som kan avvärja situationen med så lite våld som möjligt, i proportion till gärningen personen utsätts för.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Vänligen,

Hanna Haavisto
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98575)