Under vilka förutsättningar betraktas man som VD?

2021-02-17 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej,Jag har varit registrerad i Bolagsverket som VD i ett bolag, medan själva min VD-anställningen var i bolagets mamma, och lönen kom därifrån. Desvärre, fick jag inte något anställningsavtal. Efter ett år ville ägaren att dotterbolaget går i konkurs och jag fick sparken med två månaders uppsäggningstid. När jag försökte kräva längre uppsägningstid som brukar gälla VD, fick jag veta man räknas inte som "riktig VD" i mitt fall, just för att jag har inte varit anställd på det företaget där jag har varit VD. Till och med hade jag inte rätt att utföra eller godkänna företagets betalningar då ägaren ville själv ha koll.. Nu kommer jag till frågan: jag har en privat inkomstförsäkring hos Accept, men dem nekar kompensation eftersom enligt avtalet ska jag omfattas av LAS, vilket gäller inte VD. Räknas jag som riktig VD, gäller LAS i mitt fall? Det verkar som jag har nog varit någon slags interim-VD, men ska jag kunna räkna med ersättningen enligt försäkrningen? Behöver ett juridiskt grundad svar och är redo att gå till domstolen, gärna med hjälp. Dvs, om det finns något jag kan räkna med.. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har i aktiebolagsregistret varit registrerad som verkställande direktör (VD) för ett bolag, vilket numera är försatt i konkurs, men såvitt jag förstår har det faktiska anställningsförhållandet förelagt mellan dig och bolagets moder. I samband med dotterbolagets konkurs blev du skild från ditt uppdrag som VD och fick därefter en uppsägningstid vars längd du menade inte riktigt var förenlig med vad som är brukligt för tjänster av det här slaget (vilket jag är beredd att hålla med dig om). Men utifrån din ärendebeskrivning verkar det emellertid inte vara aktuellt att rikta något ersättningsanspråk mot styrelsen. Istället har du för avsikt att eventuellt driva en process mot ett försäkringsbolag. Du har nämligen en inkomstförsäkring hos det nyss nämnda försäkringsbolaget, men enligt försäkringsvillkoren beviljas endast ersättning till arbetstagare som omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). Du undrar därför om du verkligen har varit VD på det sätt som avses i den aktuella bestämmelsen i LAS med tanke på att den verkliga kontrollen i bolaget verkar utövats av ägaren.

För ordningens skull måste det inledningsvis förtydligas att du hade ett anställningsavtal, men ett muntligt sådant. Du uppger ovan att du aldrig fick något avtal, vilket egentligen är direkt felaktigt. Låt vara att det inte manifesterades i skrift, vilket naturligtvis är olyckligt, men ett anställningsavtal hade du eftersom den här typen av avtal kan ingås formlöst (även om det torde vara ytterst ovanligt vid rekrytering av en VD). Däremot kan det av förklarliga skäl bli svårt att fastställa avtalsinnehållet, vilket tyvärr bereder vissa smärre problem i tolkningshänseende och för besvarandet av din fråga. I 1 § 2 st. 1 p. LAS sägs bland annat att arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning ska undantas från lagens tillämpningsområde. Notera dock att VD inte uttryckligen anges i lagtexten varför även andra personer, och således även du, kan undantas om de utifrån sina uppdrag (arbetsuppgifter) anses ha en företagsledande eller därmed jämförlig ställning.

Du uppger att du fick lämna den anställning som du hade i moderbolaget, i vilket du inte hade tjänsten som VD. Vem som formellt utövade just det uppdraget är för mig ovisst, men eftersom din lön utbetalades från moderbolaget och du aldrig innehade posten som VD och inte heller hos Bolagsverket var registrerad som VD (i moderbolaget) torde det vara enkelt att argumentera för att så också var fallet. Nästa sak som då behöver prövas är om din dåvarande tjänst i moderbolaget kunde liknas vid en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Frågan blir av uppenbara skäl ganska svår för mig att besvara eftersom det enda jag vet i nuläget är du inte fick ombesörja de löpande betalningarna i bolaget. Hur dina arbetsuppgifter i övrigt såg ut, omfattningen av ditt ansvar för verksamheten, antalet underställda medarbetare och andra dylika faktorer är sådant jag helt saknar kunskap om.

Generellt kan dock sägas att begreppet "företagsledande ställning" ska ges en restriktiv tolkning, vilket innebär att om du vid en första anblick har haft arbetssysslor av företagsledande natur, men likväl saknat lön och andra förmåner som normalt följer med en sådan anställning kan du ändå komma att omfattas av bestämmelserna i LAS. Och som i det här fallet, när en huvudägare är operativt verksam i bolaget och i själva verket utöver den egentligen ledningen (såsom jag tolkar din ärendebeskrivning), har Arbetsdomstolen (AD) uttalat att det starkt kan tala för att arbetstagaren inte har en företagsledande ställning på det sätt som lagstiftningen föreskriver (se rättsfallet AD 1979 nr 60). Arbetsdomstolen, och inte Högsta domstolen, är för övrigt slutinstans i alla arbetsrättsliga mål och styr därför rättspraxis på arbetsrättens område.

Märk väl att även om du vid en samlad bedömning ändå skulle anses ha en företagsledande ställning (vilket enligt egen uppgift diskvalificerar dig för den aktuella försäkringsersättningen) har du enligt allmänna avtalsrättsliga principer alltid rätt till en skälig uppsägningstid. Enligt gängse praxis på arbetsrättens område har sex månader ansetts utgöra en skälig längd på uppsägningstiden för en företagsledare (se AD 1991 nr 86). Det sistnämnda faller egentligen utanför din frågeställning, men detta ägde trots allt viss relevans för det här ärendet eftersom det också kan finnas möjlighet att rikta ersättningskrav mot din före detta arbetsgivare. Utgångspunkten är att anställningsskyddet för företagsledare och andra personer i jämförlig ställning bestäms genom de enskilda anställningsavtalen, men innehållet i just ditt anställningsavtal har som sagt varit svårt att få fastställt varför stöd får hämtas i det ovan anförda.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis har jag svårt att ge några entydiga svar. Jag har inte heller någon kunskap om det aktuella försäkringsvillkoren, men värt att nämna är i vart fall att om du inte tidigare har åtnjutit sådana (bättre) anställningsvillkor som i regel tillfaller en person i företagsledande ställning, exempelvis högre lön än övriga anställda, rätt till tantiem, rätt till tjänstepension och rätt till längre uppsägningstid talar det för att du inte har haft en sådan anställning, vilket borde berättiga dig till försäkringsersättningen. Då ska det också tilläggas att din tidigare arbetsgivare i så fall var tvungen att visa saklig grund för sitt uppsägningsbeslut, 7 § 1 st. LAS, och att en felaktig uppsägning kan utlösa en skadeståndsskyldighet (du måste dock påkalla detta inom vissa ganska snäva tidsfrister, se 38-42 §§ LAS).

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (807)
2021-11-30 Vad gäller vid provanställning?
2021-11-22 Måste jag arbeta som timanställd på pass som jag inte tackat ja till?
2021-11-16 Har man företrädesrätt till ny säsongsanställning om man inte sagts upp på grund av arbetsbrist
2021-11-02 Kan en provanställning övergå till ett vikariat?

Alla besvarade frågor (97623)