FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess11/03/2015

Tystnadsplikt inom skolan

Hej

Jag har en flicka som går i tvåan. Jag har klagat på vissa personal i skolan, anlednigen var att just den här kvinnan som jobbar i den här skolan har varken utbildning erfarenhet eller kan prata svenska, jag har pratat med skolansrektor och hon har gått och informerat den här kvinnan att jag har ringt och klagat på henne, den här kvinnan berättar för sin man, hennes man ringer mig och hotar mig vf jag har klagat på hans fru, har inte rektor tystnadsplikt

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rektor och övrig skolpersonals tystnadsplikt regleras i 23 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)(OSL).

Enligt 23 kap. 2 § OSL ska uppgifter om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats skyddas av sekretess, om det inte kan fastslås att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men. Uppgifter som kommer från psykolog eller kurator skyddas av en s.k. stark sekretess, vilket innebär att presumtion för sekretess föreligger. Däremot omfattas uppgifter om enskilds personliga förhållanden i skolans elevvårdande verksamhet av svag sekretess, vilket innebär att presumtion för offentlighet gäller.

I sista stycket 23 kap. 2 § uttrycks att sekretess även gäller för uppgifter om enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Risk för personförföljelse är ett exempel på skäl till att sekretessbelägga uppgifter om identitet och adress.

Syftet med dessa bestämmelser är att skydda känsliga uppgifter om enskilda elever. Hur uppgifter som gäller klagomål om lärare ska hanteras regleras inte i OSL. Jag tolkar det som att det är upp till rektorn själv att avgöra vilken information han/hon delar med sig till den lärare som klagomålen riktar sig mot.

Se 23 kap. OSL, https://lagen.nu/2009:400#K23

Det är tråkigt att dina klagomål har lett till hot och jag rekommenderar att du polisanmäler lärarens man för olaga hot.

Hoppas allt löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000