FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess16/05/2017

Tystnadsplikt för socialtjänst och BUP vid rättegång

Har tjänstemän på socialtjänst och BUP även tystnadsplikt om påståenden och anklagelser de får höra mot tredje person i ett ärende.. eller skulle de kunna vittna i en ev rättegång om tex förtal?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) som reglerar sekretessen (tystnadsplikten) för socialtjänsten samt den offentliga vården och därmed även barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det är i huvudsak samma regler som gäller både för socialtjänsten och BUP i detta fall i och med att 10 kap. OSL är tillämpligt för båda verksamheterna (det är dock 25 kap. OSL som gäller för BUP och 26 kap. OSL som gäller för socialtjänsten). Jag skriver främst utifrån reglerna som gäller för BUP, men i stort sett samma regler gäller även för socialtjänsten.

Som huvudregel råder sekretess för personalen inom BUP gällande det som framkommer under samtal och vård. Om uppgifter är sekretesskyddade får de inte lämnas ut om inte samtycke från den de gäller finns eller om det står helt klart att det inte skulle medföra några men för den personen eller dess närstående (25 kap. 1 § OSL).

Det finns dock vissa undantag som bryter sekretessen. Exempel på detta är att om personen som sekretessen gäller för är misstänkt för ett brott som minst kan ge ett års fängelse har vårdpersonalen rätt att bryta sekretessen. Om personen misstänks för försök till ett brott krävs det att straffet för brottet är fängelse i minst två år. I båda dessa fall har vårdpersonalen rätt (men ingen skyldighet) att polisanmäla brottet samt att svara på frågor om det från polis och åklagare, till exempel i förhör (10 kap. 23 § OSL). Brott som har fängelse i minst ett år som straff är allvarliga brott som mord och grov misshandel. Övriga undantag från sekretessen som inte är tillämpliga i detta fall finns exempelvis i 25 kap. 10-12 §§ OSL.

Varje medborgare har en vittnesplikt vilket gör att även BUP:s personal kan kallas som vittnen i brottmål. Av 36 kap. 5 § rättegångsbalken (RB) framgår dock att bland annat psykologer, psykoterapeuter och sjuksköterskor bara får höras om det som framkommit i eller anförtrotts dem deras yrkesutövning om det framgår av lag eller om personen sekretessen gäller till förmån för samtycker till det. Detta kallas för frågeförbudet och innebär att domstolen inte får ställa frågor om dessa omständigheter.

Sammanfattningsvis gäller alltså att personalen på BUP kan bli kallade att vittna i en brottmålsrättegång. Dock får domstolen inte fråga om det som framkommit under samtalen eller vården, om straffet för brottet inte är fängelse i minst ett år. Brottet förtal utgör inte ett brott som föreskriver fängelse i minst ett år, och därför har vårdpersonalen inte rätt att polisanmäla brottet eller svara på frågor från polis och åklagare om dessa omständigheter. Domstolen får heller inte ställa frågor om dessa omständigheter under en rättegång.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och du är välkommen att återkomma om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Clara Danelid

JR UmeåRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000