Tvungen att gå till jobbet trots sjukdom?

2017-03-16 i Sjuk
FRÅGA
Hej! Min arbetsgivare menar att risken att smitta sina kollegor när man är sjuk inte är en ok anledning att stanna hemma. Enligt lagen om sjuklön måste sjukdomen nedsätta min arbetsförmåga för rätt till sjuklön, men jag begär inte sjuklön. Enligt smittskyddslagen är jag skyldig att minimera risken att smitta andra. Är jag trots det skyldig att gå till jobbet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mycket riktigt så ska enskilda medverka till att hindra spridning av smitta, enligt smittskyddslagen (2004:168) 2 kap. 1 § och 2 §. Däremot så gäller smittskyddslagen endast för sjukdomar som är smittsamma, allmänfarliga eller samhällsfarliga, vilket stadgas i 1 kap. 3 §. Vissa exempel på vilka sjukdomar det kan röra sig om finns i bilagorna till lagen. I förarbetena till lagen (prop. 2003/04:30 s. 208) står det att undantag görs för ”sjukdomar som endast innebär ett ringa hot mot människors hälsa”. Detta innebär att förkylningar och motsvarande vanligt förekommande och okomplicerade sjukdomar inte omfattas av smittskyddslagen.

Det kan dock blir fråga om ett arbetsmiljöproblem om arbetsgivaren kräver att du går till jobbet trots att du är sjuk. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 2 § 1 st. så har arbetsgivaren ett ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkten är att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa och olycksfall undanröjs. Om en arbetstagare kommer till arbetsplatsen med en sjukdom som dels minskar förmågan att arbeta, dels kan spridas vidare till kollegorna kan den sjuke arbetaren betraktas som en källa till ohälsa, även om sjukdomen inte omfattas av smittskyddslagen. Därmed så har arbetsgivaren en skyldighet att skicka hem den som är sjuk, ifall sjukdomen kan drabba andra. Det beror självfallet på vilken slags sjukdom det är och hur allvarlig den är.

Det du kan göra är att diskutera saken med din arbetsgivare. Beskriv din sjukdom och vilka konsekvenser den kan leda till ifall du går till jobbet. Ett läkarintyg kan vara till hjälp.

Sammanfattningsvis: huruvida du är skyldig att gå till jobbet när du är sjuk beror på hur allvarliga hälsoproblem sjukdomen ger, hur smittsam sjukdomen är och i viss mån även på vilken typ av arbetsuppgift som ska utföras.

Jag hoppas att svaret har varit till hjälp och situationen löser sig för dig.

Med vänliga hälsningar,

J. Androsov

JR Umeå
Fick du svar på din fråga?