FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/11/2022

Tvist om skuld - hur går domstolprocessen till och vilka chanser har jag?

Lånade ut pengar till mitt ex och har försökt få tillbaka dom via kronofogden. Dock bestred han detta och menade på att jag gett honom pengarna frivilligt, och jag gick vidare till tingsrätten. Som bevis sände jag med alla transaktioner under åren där man tydligt ser att jag har swishat olika summor till honom men att inga summor kommit in på mitt konto, plus att jag också sände in ett inspelat samtal mellan oss där vi pratar om pengarna han lånat av mig, varför jag inte fått något tillbaka och hans löfte att jag ska få hela summan plus ränta i februari (2022). Nu har jag blivit delgiven ett datum för muntlig framställan. Jag undrar om det är av betydelse ifall jag kommer med ett ombud eller inte, hur stark är min bevisning? Kan jag få reda på om han har svarat på delgivningen och om han kommit in med egna ”bevis” på motsatsen? Eller är det på själva framställan jag får reda på detta? Sedan undrar jag också då vi på det inspelade samtalet pratar om 120000 kr plus ränta, och det var också summan jag angav till kronofogden, men när jag tittar tillbaka på bankrapporterna så ser jag att det rör sig om mer än så, finns det chans att korrigera summan under framställan (jag skrev ej någon summa till tingsrätten när jag skickade min fodran, utan angav att jag ville ha tillbaka mina pengar).

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du och ditt ex är i en process i tingsrätten avseende en skuld (fordring) som han har gentemot dig, och du har nu några frågor om processen där. Jag kommer i mitt svar börja med att kort förklara hur processen i domstol ser ut, för att sen bemöta dina mer specifika frågor och slutligen ge lite råd kring din situation.


Hur ser processen i domstol ut?

En domstolsprocess inleds med att någon ansöker om stämning mot en annan person. Då börjar domstolen med en formell granskning av stämningsansökan, för att kontrollera att de är rätt domstol för att avgöra tvisten, och så att stämningsansökan innehåller rätt uppgifter och rör en tvist som kan bli föremål för avgörande i domstol (42 kap. 1-5§ rättegångsbalken). En stämning ska då utfärdas till svarande, som ska lämna ett svaromål med sin inställning (42 kap. 7§ rättegångsbalken).


Jag förstår dig som att du har kallats till en så kallad muntlig förberedelse, vilket innebär att domstolen har kommit förbi den första kontrollen. Efter att stämningen utfärdats, ska domstolen förbereda målet och utreda parternas yrkanden, grunder, omständigheter, bevisning och liknande (42 kap. 6§ rättegångsbalken). Parterna ska då yttra sig och lägga fram all bevisning och liknande som de vill åberopa (48 kap. 8§ rättegångsbalken). Förberedelsen av målet kan ske både skriftligen och muntligen genom sammanträden, så kallade muntliga förberedelser (42 kap. 9§ rättegångsbalken).  Syftet med en muntlig förberedelse är huvudsakligen att utreda vad målet gäller, vilka yrkanden och grunder som finns, och vilken bevisning som kan komma att åberopas. Men vanligen inleder domstolen en muntlig förberedelse med en fråga åt parterna om det finns möjlighet att komma överens och förlikas i målet. Domstolen har en skyldighet att utreda dessa möjligheter (42 kap. 17§ rättegångsbalken). Detta inleds ofta med att parterna var för sig får prata med domaren, och klargöra på vilket sätt man kan tänka sig att möta den andra personen. Om parterna kommer överens, så avgör domstolen inte målet i sak, alltså de tar inte ställning till de juridiska förutsättningarna och regleringarna kring tvistefrågorna, utan ni kan i princip komma överens om vad som helst i denna förlikningsprocess. Det innebär också att domaren i princip under en sådan process agerar medlare, och blandar inte in juridiska bedömningar.


Om det dock inte finns förutsättningar för förlikning, antingen om någon av er inte vill kompromissa, eller om man är alltför långt ifrån varandra, så får parterna under den muntliga förberedelsen fortsätta med att inför domstolen då förtydliga sina yrkanden, grunder och bevisning. Domaren kan då ställa några frågor för att få klart vad målet gäller, och för att kunna planera en huvudförhandling där tvistemålet avgörs i sak. Det är inte heller helt ovanligt att det förekommer flera muntliga förberedelser innan huvudförhandling äger rum, men det beror huvudsakligen på hur mycket parterna skickar in i målet.


När domstolen anser att målets grunder är utredda färdigt, så sätter domstolen vanligen ut till huvudförhandling, och då kommer domstolen avgöra målet beaktat de lagen. Man får då som part möjlighet att lägga fram all bevisning man åberopat, höra vittnen och spela upp inspelningar och liknande. Därefter avgör domstolen frågan, och domen blir då en exekutionstitel, vilket innebär att man kan använda domen för att begära utmätning via Kronofogden, utan att motparten kan göra något åt det i princip.


Dina processuella frågor

Du har rätt att anlita ett ombud som kan följa med på den muntliga förberedelsen, men du får som utgångspunkt själv betala kostnaderna för denne. Om du dock vinner, är utgångspunkten tvärtom, att motparten ska betala dina rättegångskostnader. Hur mycket du kan få ersättning för då beror främst på summan som det tvistas om. Om det rör sig om mer än 24 150 kr, så kan man få ersättning för hela ombudsarvodet, vilket jag förstår det som att det rör sig om här. Om man däremot förlikas, brukar det vara så att parterna står sina egna rättegångskostnader, om det är vad man kommer överens om. Ett ombud kan såklart vara behjälplig i det juridiska, och kan vara en trygghet, men vid just en muntlig förberedelse tjänar det inte så stort syfte då domaren själv är ganska involverad och ställer de frågor som behöver ställas. Men huruvida dina chanser för framgång i dina juridiska problem ökar med ett ombud, är ju ytterst individuellt.


Om du vill veta om motparten är delgiven kallelsen till den muntliga förberedelsen, kan du kontakta tingsrätten och helt enkelt fråga detta. Ange tingsrättens målnummer, du kan antingen ringa eller maila. Om en person som är delgiven kallelsen, inte dyker upp, kan så kallad tredskodom meddelas mot denne (42 kap. 12§ rättegångsbalken). Det innebär i princip att domstolen ska meddela dom i enlighet med din stämningsansökan. Domstolen avgör då inte målet mot bakgrund av juridiken, utan bifaller helt din talan. En person som fått en sådan dom emot sig, kan dock ansöka om så kallad återvinning, alltså få återta målet till prövning, inom en månad från domen (44 kap. 9§ rättegångsbalken).


Vad gäller din fråga om du kan få reda på hans bevisning, så ska båda parterna få ta del av och få möjlighet att bemöta och yttra sig över allt som läggs fram i målet. Det innebär att du borde ha fått allt det som domstolen har fått in av din motpart. Du kan alltid höra av dig till domstolen och fråga om det inkommit något i målet som du inte fått del av. Motpartens bevisning och underlag är inget som är hemligt för dig, tvärtom är det en stark grund i svensk processrätt att motparten ska tillhandahållas allt som ges in i målet som kan komma att läggas till grund för avgörandet i målet. Det är dock inte helt ovanligt att motparten inte givit in någon bevisning än, utan det kan komma först senare, så länge domstolen inte har förelagt er att slutligt yttra er i målet. Den muntliga förberedelsen är som sagt ett led i domstolens skyldighet att förbereda målet för avgörande, och det kan vara så att man först för fram saker då. Det är egentligen först vid huvudförhandlingen senare, som allt ska fara framlagt, men det är inte ovanligt att domstolen strax innan dess, förelägger parterna om att slutligt inkomma med sin bevisning. Då ska du precis som ovan nämnts, också få ta del av detta.


Vad gäller din fråga om du kan korrigera din summa, är utgångspunkten att stämningsansökan är det som är utgör grunden för din talan. En väckt talan får som utgångspunkt inte ändras (13 kap. 3§ 1st rättegångsbalken). Men om din justering beror på omständigheter som inträffat under processen, alltså om du lånat ut nya pengar som inte betalts, eller om dina yrkanden om ytterligare pengar stödjer sig på väsentligen samma grund, kan du justera din talan och täcka även dessa. Är det exempelvis så att dina yrkanden om betalning avser vissa datum, och att du bara räknat fel, så torde det inte vara några problem att justera dina summor. Om den nya summen beror på att du hittat fler betalningstillfällen än de som du ursprungligen stämt in på, så kan detta tolkas som en annan sak, alltså ett nytt låneförhållande och en ny skuld. Huruvida du kan justera så att även ytterligare yrkanden kan omfattas, beror därför huvudsakligen på hur din stämningsansökan är utformad, och om pengarna är hänförliga till redan uttryckta yrkanden, eller om det är helt nya lånetillfällen som inte upptagits i stämningsansökan. Av processekonomiska skäl, ska man kunna lägga till vissa yrkanden, som alternativ till att man behöver stämma på nytt i ett nytt mål. Utan att veta hur din stämningsansökan ser ut, kan jag inte svara med säkerhet på denna fråga, men min uppfattning är att det inte borde vara något problem att justera summan. Om du inte ens har angivit en summa i din stämningsansökan, förväntas du åtminstone göra det.


Hur ser dina chanser ut?

Det är svårt för mig att uttala mig något vidare om dina chanser, utan att ha en helhetsbild över målet och vad motparten har för inställning och grunder. Generellt kan sägas i mål som gäller lån av pengar, att det är den personen som hävdar att ett givande av pengar utgör just ett lån och inte en gåva. Det är alltså du som ska bevisa att det fanns en ömsesidig förståelse för att pengarna gavs som ett lån, och inte som en gåva. Det krävs inga skriftliga avtal om detta, utan även muntliga avtal gäller likväl. Det som blir det svåraste för dig är såklart att visa att motparten förstått att det var ett lån och inte en gåva. Om du har underlag i form av SMS, mail eller som du nämner, inspelning av samtal som styrker detta, skulle jag säga att du har ganska goda chanser att nå framgång.


Sammanfattning och råd

Sammantaget kan sägas att den muntliga förberedelsen utgör en del av domstolens förberedelse av målet, där domstolen först försöker hjälpa er att kompromissa, och annars låter er klargöra era yrkanden och grunder. Allt som åberopas under processen, ska som utgångspunkt tillställas dig. Det innebär att allt som inkommit till domstolen, borde ha skickats ut till dig också. Förberedelsen av målet pågår hela vägen fram till huvudförhandlingen, och så länge domstolen inte anger en viss tid för sista datum för att inkomma med bevisning, så kan ni båda ge in ny bevisning. Om du har frågor om exempelvis detta, delgivning eller din möjlighet till att lägga till yrkanden, kan du kontakta tingsrätten. Frågan om ditt justerade belopp bör du ta upp vid den muntliga förberedelsen. Om det blir aktuellt med förlikning vid den muntliga förberedelsen, bör du begära att förlikningen stadfästs i dom. Det innebär att du domstolen skriver dom på just det ni kommit överens om, och då kan du använda denna för att söka via Kronofogden om utmätning. Då kan han inte motsätta sig detta, då det baseras på dom från domstol.


Vad gäller din fråga om ombud, får du själv avgöra ur ekonomisk synpunkt om det är något du vill anlita i nuläget, beaktat risken att få betala sitt ombud själv. Ur ekonomisk synpunkt, kan du kunna klara dig utan vid en muntlig förberedelse då den främst är förberedande, men om du önskar stödet och hjälp med att precisera dina juridiska yrkanden, grunder och bevisning, så bör du anlita en. Du kan alltid höra av dig till domstolen och fråga om motparten har ett ombud.


Har du fler frågor om processen och vad som finns i målet eller liknande, kan du alltid vända dig till tingsrätten. Du har som utgångspunkt full insyn i målet. Du kan begära ut ett så kallat dagboksblad, vilket är en förteckning av alla handlingar och åtgärder som gjorts i målet. Du kan också läsa mer om processen på domstolens hemsida här.


Om du önskar vidare vägledning, företräde, eller hjälp med enstaka uppgifter så som att författa skrivelser eller liknande, skulle vår juristbyrå kunna vara behjälplig. Om du önskar vidare hjälp av dem, kan du återkomma till mig så sätter jag dig i kontakt med dem! Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se


I övrigt hoppas jag att du fått någon vägledning i dina frågor!


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo