Tvist om konkurrensklausul

2015-12-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag jobbade tidigare på ett bolag(1) som sålde domänadresser. Företaget hade 3 chefer och den ena chefen blev utköpt i våras. För 1 månad sedan erbjöd han mig jobb. Han sa att ha hade startat ett nytt bolag(2) som också sålde domän adresser. Och i april 2017 fick han enligt kontrakt kontakta bolag(1)s kunder. Jag var inte intresserad. Jag var senare i kontakt med bolag(1) för en referens till ett nytt jobb. Han frågade om jag kände till bolag(2) och vad jag visste. Jag berättade vad bolag(2) hade sagt. Nu stämmer bolag(1) bolag(2) på 100 tkr. Med mig som grund för stämning. Vad gör jag? Jag vill inte bli inblandad! Dom har väll inte rätt att stämma honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Några olika lagar skulle kunna vara aktuella i det här fallet. För det första finns det allmänna avtalsrättsliga regler i avtalslag (AvtL). Särskilda skyddsregler för anställda är stadgade i lag om anställningsskydd (LAS). Tvister kring tillämpning av LAS och andra arbetstvister regleras i lag om rättegången i arbetstvister (LRA) medan proceduren för civilrättsliga tvister i allmänhet är reglerad i rättegångsbalken (RB).

Vid tillämpningen av dessa lagar utgår jag från att din fråga rör företag i den privata sektorn d.v.s. ej statliga eller kommunala bolag.

När du nämner att ”enligt kontrakt (fick) kontakta bolag(1)s kunder” antar jag det menas anställningsavtalet som din f.d. chef hade hos bolag-1. Din beskrivning ger närmast till hands att det handlar om en konkurrensklausul i anställningsavtalet, vilket innebär att f.d. chefens möjlighet att bedriva konkurrerande verksamhet begränsas p.g.a. denna klausul.

Eftersom det råder i princip avtalsfrihet för anställningsavtal, är konkurrensklausuler tillåtna och är t.o.m. vanligt förekommande i dagens arbetsmarknad. Det närmare innehållet av klausulen varierar naturligtvis från fall till fall men ett exempel är begränsad möjlighet att anlita någon som jobbar eller har jobbat på bolag-1. Ett annat exempel är som du nämnde, begränsad möjlighet att komma i kontakt med kunderna hos bolag-1. Trots avtalsfriheten finns det emellertid en särskild regel att uppmärksamma, nämligen 38 § AvtL som begränsar användning av oskäliga konkurrensklausuler.

Avtalsfriheten i anställningsavtal begränsas också av LAS till viss mån. Observerar dock att företagsledare undantas från LAS, 1 § st. 2 LAS. Beroende på hur hög ställning din f.d. chef hade på bolag-1 skulle det kunna vara så att LAS inte kan tillämpas överhuvudtaget. LAS är också i stor grad möjlig att avtala bort genom kollektivavtal, 2 § LAS. Utan ha att mer information om hur din f.d. chefs anställningsförhållande såg ut skall jag inte kommentera vidare om LAS i fortsättningen.

I det allmänna avtalsrättsliga sammanhanget får en avtalspart stämma sin motpart p.g.a. avtalsbrott. Om exempelvis din f.d. chef hade startat bolag-2 i strid mot konkurrensklausulen är detta ett avtalsbrott. En möjlig förklaring till att du nämns som grund för stämningen kan vara att det inte var tillåtet enligt konkurrensklausulen att försöka anlita bolaget-1:s anställda.

Vilken lag som skall vara tillämplig i denna tvist beror på huruvida tvisten anses som en arbetstvist eller inte. Om den klassificeras som en arbetstvist blir LRA tillämplig, 1 kap. 1 § LRA. Annars är RB rätt lag att vända sig till. I alla fall finns det en allmän vittnesplikt i Sverige som kommer till uttryck i 36 kap. 1 § RB. Detta innebär att i fall du kallas som vittne i tvisten behöver du vittna i domstolen. Du blir dock inte inblandat som en part i tvisten. Du kommer att få en kallelse med instruktioner så det bästa är att du följer dessa instruktioner.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll