FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet27/05/2017

Tvist om gräns - Fastighetsbestämning

Grannen har "annekterat" ca3000 kvm av den mark jag hävdar att jag äger sedan köpet för 2 år.

På marken är ett fritidshus uppfört med utedass. Det har även uppförts en fast brygga.

Byggnaden har stått där troligen 20 - 30 år.

Grannfastigheten bytte ägare för drygt 3 år sedan.

Kommunens översiktsplan karta visar att gränsen flyttats ca 25 m.

Förre ägaren till min fastighet blev som jag ser det vilseledd om var gränsen går. Det hävdades att en sten uti sjön med ett borrhål med en grovt hackad ring utgjorde gränsstenen.

Lmv säger att så ser inte en gränssten ut.

För övrigt finns inget stöd för den påstådda gränsen.

Däremot finns stöd för var gränsen går i naturen och som stämmer med kartan. Till saken hör att bägge fastigheterna bildats genom avsöndring.

Grannen är helt oresonlig och vägrar diskutera saken.

Hur hanterar jag en sådan situation utan att förhoppningsvis helt fördärva grannsämjan?

Gränsutvisningar gör Lmv inte längre och kommunen har inte den kompetensen enligt egen utsago.

Det finns självklart det tunga artilleriet att tillgå, men helst skulle jag slippa det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör oklarheter avseende din fastighets tomtgräns. För att besvara frågan kommer jag att fastslå gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Det är korrekt att gränsutvisningar inte länge görs av lantmäteriet. Det spelar emellertid inte någon roll i det här fallet eftersom en gränsutvisning inte hade varit aktuellt då dessa dels inte är juridiskt bindande och dels inte görs om det finns juridiska tveksamheter kring gränsen. I stället för gränsutvisning går det att ansöka om särskild gränsutmärkning vilket inte heller hjälper dig i denna situation då inte heller särskild gränsutredning görs om det är tvistigt var gränserna går. Gränsutvisning eller gränsutmärkning innebär att gränsen fysiskt markeras ut men avgör inte frågan om vart gränsen faktiskt går eller äganderättsfrågan till marken.

Vad du behöver göra är i första hand en fastighetsbestämning som är en typ av lantmäteriförrättning. Hur och när fastighetsbestämningar kan göras framgår av 14 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988). Där framgår att fastighetsbestämning kan göras vid t.ex. juridiska oklarheter om en gräns sträckning.

En ytterligare aspekt som inte framgår av frågan är att det kan ha gjorts en s.k. sämjedelning, vilket var tillåtet fram till 1962. Det innebär att de tidigare ägarna kan ha gjort en privat fastighetsreglering där de kommit överens om att flytta gränsen utan att detta framgår av fastighetsindelningen. Om det är så att grannen hävdar att detta skett måste fastighetsbestämningen föregås av äganderättsutredning. Har inte en sämjedelning gjorts används fastighetsbestämningen direkt.

För att initiera en fastighetsbestämning krävs att du är sakägare (vilket du är då du berörs av förrättningen) och att fastighetsbestämningen är av väsentlig betydelse för dig (vilket bör vara lätt att argumentera för då det rör en inte obetydlig bit mark). Ärendet ska handläggas av lantmäterimyndigheten i den ort där fastigheten som berörs är belägen. Kostnaderna för fastighetsbestämning ska fördelas mellan sakägarna efter vad som är skäligt.

Lösning

Det bästa sättet för dig att uppnå önskat resultat är genom en fastighetsbestämning. Du hittar ansökningsblanketten här.

Detta kan såklart förstöra grannsämjan men det är bästa sättet att få gränsen flyttad med bindande verkan. Det är svårt att ge tips på hur du ska göra för att lyckas med detta utan att grannen blir upprörd. Ett sätt skulle kunna vara att presentera överväldigande bevis för din ståndpunkt och därefter erbjuda en mindre ekonomisk kompensation. På det viset slipper grannen kostnader för förrättningen och dessutom en tidskrävande process.

För kortare uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@lawline.se

Med vänlig hälsning

Emil BlomqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000