Tvångsförsäljning av hus enligt Samäganderättslagen

2019-08-28 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej,Vi äger 50/50 ett hus. Vi har två barn och är skilda. Om ena parten ej vill gå med försäljning av huset.Vad säger lagen?Mvh,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du och din f d är båda ägare av huset och regler om en eventuell försäljning av detta regleras i Samäganderättslagen (1904:48).

Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort och ersättas av ett samäganderättsavtal. Jag utgår från att något sådant avtal inte finns och att lagen därför blir tillämplig.

Ni äger båda 50 % var (1 § Samäganderättslagen) och som huvudregel gäller att varje förfarande som påverkar fastigheten i dess helhet kräver samtycke från båda delägarna (2 § Samäganderättslagen).

För att en försäljning av hela huset ska komma till stånd krävs alltså i regel samtycke från båda delägarna. Det som däremot endast påverkar en ägares andel i fastigheten kräver inte båda delägarnas samtycke (2 § Samäganderättslagen). Detta innebär att en av er kan sälja sin andel utan samtycke, men för att få till en försäljning av hela huset krävs bådas samtycke.

Om ni inte kan komma överens om att hela huset ska säljas finns även en möjlighet för den part som vill få till en försäljning ansöka hos domstolen om att huset ska säljas på offentlig auktion, en s k tvångsförsäljning (6 § Samäganderättslagen). I sådana fall säljs hela fastigheten.

Den delägare som inte vill att huset ska säljas måste kunna visa på "synnerliga skäl för anstånd" för att försäljning inte ska ske (6 § Samäganderättslagen). Att få anstånd med försäljningen innebär att försäljningen skjuts upp till dess att det hinder som utgör synnerliga skäl försvinner. I rättspraxis har rekvisitet synnerliga skäl tolkats strängt och ska endast utnyttjas i undantagsfall. Det kan t ex vara då det föreligger ett särskilt dåligt konjunkturläge eller finns andra förhållanden som skulle göra försäljningen förlustbringande (NJA 1974 s 490). Sociala skäl kan i vissa vägas in, men det ansågs inte tillräckligt att ett barn påstods fara illa av att tvingas flytta från det hus där det växt upp och hade sina kamrater (NJA 1979 s 562).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (528)
2020-08-03 kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?
2020-08-03 Samäganderättsavtal för fordon
2020-07-30 Vad gäller om samäganderättslagen har avtalats bort?
2020-07-30 Hur kan en samägare få till en försäljning av hund?

Alla besvarade frågor (82601)