Tredskodom och preskription i kravmål, vad gäller?

2021-03-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Borgenslån p 200000 kr. 2004. Jag har betalat av halva skulden. Fram till 2009.Men nu gått över 10 år utan att jag kunnat betala pga psykisk ohälsa /nedsättning .Lånet betalades bort för 11 år sedan (2009). Nu har jag fått krav att betala lånet i din helhet 108000kr via stämning .Min situation är oförändrad o jag har informerat om detta.Har ingen ekonomisk möjlighet att betala. Är pensionär sedan ett år. Får ut 12000 kr / mån.Kommer jag att få en Treskdom eller avskrivs ärendet Jag erbjöd mig att om jag får betalningsförmåga o att får en avbetalningsplan skickad till mig redan 2009.Det har inte skett .Trots en påminnelse om det från mig Januari 2010.Jag har haft kontakt o fått som svar att det var lugn o att vi avvaktar men att en avbetalningsplan skulle skickats till mig.Det är inom familjen o ingen fråga till mig om detta trots att vi träffats senast 2006,2008, 2012 på Begravningar o ett bröllop.Anser att jag försökt att informera om min situation .De har inte agerat utifrån att skicka påminnelse.Utan bara helt plötsligt kräver mig via stämning.Känns inte relevant eller realistiskt att agera efter över 10 år. Bör då vara Presprigerat.
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Din ärendebeskrivning bereder vissa tolkningssvårigheter. Du anger att kapitalbeloppet uppgår till 200 000 kr samtidigt som du säger att "lånet betalades bort för elva år sedan". Huruvida det sistnämnda ska förstås som att skulden till fullo är reglerad är för mig något ovisst, men jag kommer att utgå ifrån att så inte är fallet eftersom du också skriver att du, via en inlämnad stämningsansökan, har fått ett krav på dig om 108 000 kr. Fordringsägaren är någon inom familjen och såvitt jag förstår har du försökt att få till ett amorteringsupplägg, dock utan lyckat resultat. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende följer enligt nedan.

Rättegångsbalken (RB).

Preskriptionslagen (PreskL).

Jag tror att du eventuellt kan ha missförstått innebörden av begreppet tredskodom varför det inledningsvis förtjänas att säga någonting om just rättsinstitutet tredskodom. En tredskodom innebär att dom avkunnas utan att sakfrågan i målet tas upp till prövning (sakfrågan i ditt fall är huruvida du är skyldig att prestera i enlighet med den aktuella stämningen, med andra ord om du är skyldig att betala käranden, din släkting, 108 000 kr). Tredskodomar kan endast aktualiseras i dispositiva tvistemål, det vill säga när förlikning om saken är tillåten (när det går att göra upp i godo). Och i det här fallet rör det sig förvisso om ett dispositivt tvistemål, närmare bestämt ett kravmål med dig som svaranden. Men någon tredskodom behöver inte per automatik meddelas och en sådan torde inte heller gagna dig i det här fallet. I rättegångsbalken sägs nämligen att om ena parten uteblir från ett sammanträde under den så kallade förberedelsen i mål där förlikning om saken är tillåten och har den som uteblir förelagts att inställa sig vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas, ska sådan dom meddelas mot honom eller henne, om motparten yrkar det (44 kap. 2 § 1 st. RB). Ovanstående gäller inte bara under förberedelsen utan även inför och under själva huvudförhandlingen (jfr 44 kap. 4 § RB). Detta betyder att om du skulle utebli eller underlåta ett följa ett föreläggande att skriftligen avge ett svaromål, det vill säga ett skriftligt yttrande, kan en tredskodom komma att meddelas mot dig, vilket i regel innebär att din släktings yrkande, att du ska förpliktas att utge 108 000 kr, kommer att godtas (44 kap. 7 a och 8 §§ RB). Som svarande kan du emellertid begära återvinning av målet inom en månad genom att ansöka om det till tingsrätten, men görs inte detta kommer tredskodomen att vinna laga kraft (44 kap. 9 § RB). En lagakraftvunnen dom går inte att överklaga med ordinära (vanliga) rättsmedel. Skulle käromålet (kravet om 108 000 kr) däremot visa sig vara helt ogrundat kommer domstolen naturligtvis att ogilla din släktings talan, men utifrån din ärendebeskrivning verkar det inte förhålla sig på det viset. För såvitt jag förstår nekar du inte till skuldens existens. Att ärendet skulle avskrivas förfaller enligt min mening och utifrån din ärendebeskrivning som mindre troligt. Det bygger i så fall exempelvis på att båda två helt uteblir från rättegången eller att motparten, din släkting, i händelse av din frånvaro inte skulle yrka en tredskodom eller begära att målet sätts ut till ett nytt sammanträde (jfr 44 kap. 1-2 §§ RB).

När det sedan gäller preskriptionen kan följande anföras. En fordran preskriberas först tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § PreskL). Det sistnämnda benämns preskriptionsavbrott, vilket kan ske genom att gäldenären, det vill säga du (gäldenär = den skuldsatte) 1. Utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären (fordringsägaren, alltså din släkting), 2. Får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. Att borgenären själv väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § PreskL). Av det ovan sagda kan det konstateras att skulden torde vara preskriberad, men det förutsätter att denna inte har nämnts sedan januari 2010. Skulle däremot skuldförhållandet ha kommit på tal och diskuterats vid något tillfälle under begravningen/bröllopet som ägde rum 2012 blir slutsatsen den motsatta, att preskription inte har inträtt och att fordringen om 108 000 kr fortfarande kan göras gällande i domstol. Ett gjort preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid enligt 2 § börjar att löpa från dagen för avbrottet (6 § PreskL).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1198)
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?
2021-09-30 Polisens möjligheter till topsning

Alla besvarade frågor (96436)