FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt12/07/2019

Tredskodom, forum m.m

Går det att invända mot en tredskodom i ett tvistemål, och åberopa att rörmokarens stämningsansökan i Sverige inte har tagits emot på min folkbokföringsort, där jag då var bosatt i ett eu-land? Den har av tingsrätten inte heller skickats dit.

Jag fick för 1.5 år sedan en faktura med för mycket deb.timmar på mitt sommarhus i Sverige och trots arbetet inte var avslutat. Jag reklamerade till hantverkaren och till ARN genast. Jag betalade det som inte var tvistigt. Ärendet avvisades då ARN ansåg att det krävdes muntlig bevisning. Det gäller ett belopp på mindre än 20 000kr. Jag var tvungen att anlita en annan hantverkare för att avsluta arbetet och begärde att dennas faktura skulle avräknas.

Om ärendet drivs i Sverige så innebär det långa resor för mig. Kan jag yrka att hantverkaren betalar dessa?

Kan jag begära att målet flyttas till min bosättningsort?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina frågor regleras av rättegångsbalken (RB), och rör dels återvinning av tredskodom, dels forum (plats/ort) för rättegången, dels rättegångskostnader.

Återvinning av tredskodom

Efter en tredskodom, har den part som fått tredskodomen mot sig en månad på sig att begära så kallad återvinning. Detta ska göras skriftligen. Därefter tas processen upp igen där den slutade. Observera att endast en tredskodom kan återvinnas (44 kap 9–10 § RB).

Har denna månad passerat, har du rätt att genom ansökan till hovrätten få tiden återställd, om du haft så kallat laga förfall (58 kap 11–12 § RB). Laga förfall är att någon på grund av ett avbrott i den allmänna samfärdseln, sjukdom eller en annan omständighet, som personen ej kan förväntas förutse eller som rätten i övrigt tycker utgör en giltig ursäkt, hindrats från att, i detta fall, ta emot stämningen (32 kap 8 § RB). Kort och gott: Har du haft god ursäkt att inte ha koll på den post du mottar i Sverige på en månads tid, har du rätt att få denna tid återställd.

Forum

Som huvudregel gäller i både svensk och gemensam EU-rätt att svarandens hemvist utgör rätt plats för en rättegång. Om du fortfarande är folkbokförd i Sverige, anses din hemvist vara den ort där du var folkbokförd den 1 november 2018 (10 kap 1 § RB). Om detta varit ett riktigt forum vid den tidpunkt du mottog stämningsansökan, är det inte möjligt att åberopa senare omständigheter för att flytta rättegången till din nya hemvistort (10 kap 15 § RB). Var rätten däremot inte behörig att handlägga tvisten, ska den som huvudregel lämna över stämningsansökan till behörig domstol (10 kap 20 a § RB).

Rättegångskostnader

Huvudregeln är att den som förlorar en rättegång står både sina och motpartens rättgångskostnader (18 kap 1 § RB). Vilka rättegångskostnader som får begäras regleras, eftersom den omtvistade beloppet är mindre än ett halvt prisbasbelopp (d v s 23 250 kr år 2019), enligt en specialbestämmelse om så kallade småmål. Enligt den får man begära ersättning för resa och uppehälle för antingen sig själv eller en ställföreträdare i samband med sammanträde. Om personlig inställelse inte föreskrivits får begäran istället avse resa och uppehälle för ombud. Ersättning ska endast beviljas om kostanden varit nödvändig för parten för att tillvarata sin rätt (18 kap 8 a § RB).

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo