Tredskodom

2016-01-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejOm man blir några dagar sen mer ett svarsomål hinner det bli treskodom eller får man någon info om att svarar man inte blir det treskodom Ex man har missat sista datumet påminner rätten en då att svara nu i annat fall blir det treskodom ??Man borde väl få en chans att göra rätt för sig om man missat datumet ?? Eller blir det treskodom omgående ??Mvh en som undrar
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt Rättegångsbalken 44 kap 2 § så för att en tredskodom ska bli aktuell måste parten "förelagts att inställa sig vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas" så ska en tredskodom meddelas om den andra parten yrkar det. Här ser man att föreläggandet att inställa sig måste innehålla information att följden av att inte inställa sig kan bli att en tredskodom meddelas. Så där får man information av att om man inte inställer sig så kan det bli tredskodom.

I ditt fall handlar det om ett svaromål, och det regleras i RB 44 kap 7 a § och där står att "underlåter svaranden att följa ett föreläggande att skriftligen avge svaromål vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom, får sådan dom meddelas, om inte käranden har motsatt sig det.". Även här syns kravet på att i föreläggandet om att ange svaromål så ska det informeras om att resultatet kan bli att en tredskodom meddelas. Så där får man information.

Om man inte fått sådan information kan tredskodom alltså inte meddelas. Däremot har rätten inget ansvar att "upprepat påminna" om att ifall part inte svarar kan tredskodom meddelas.

Om man ålagts att inge svaromål med påföljd att tredskodom kan meddelas, och inte avger svaromålet i tid och en tredskodom på kärandens (motpartens) yrkande meddelas så finns det ändå en möjlighet att ansöka om återvinning enligt RB 44 kap 9 §. Ansökan om återvinning ska ske skriftligen hos den domstol som meddelat tredskodom, och inom en månad efter domen. Om målet återvinns ska enligt 44 kap 10 § talan fortsätta där det avbröts med anledning av tredskodomen. Om man drar på sig ytterligare en tredskodom i samma sak kan den dock inte återvinnas.

Så, för att en tredskodom ska meddelas ska man först förelagts att svara med information om att tredskodom kan meddelas om man inte gör det och motparten ska inte motsätta sig tredskodom. Om tredskodom meddelats kan man söka återvinning och att målet tas upp igen.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1060)
2020-09-19 Kan man neka drogtest?
2020-09-19 Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?
2020-09-18 Kan en huvudförhandling skjutas upp i tiotals år?
2020-09-18 Vad är skillnaden på straffvarning och åtalsunderlåtelse?

Alla besvarade frågor (84164)