Trasig koppling vid köp från bilfirma, vem står för reparationskostnader?

Jag som privatperson köpte en begagnad bil från en bilfirma. Bilen skulle vara i bra skicka, en äldre ford mustang från 2008 men den har bara gått 3500mil. Dagen efter havrerar kopplingen, det konstaterar verkstaden och menar på att det är en kostnad som kommer kosta ca 25,600kr och kanske mer. Ingår kopplingen som dolt fel? Ska verkstaden betala eller måste jag göra det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller huruvida en trasig koppling kan räknas som ett sådant fel i vara som du kan bli kompenserad för. Eftersom du köpt bilen från ett företag blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig. I mitt svar förutsätter jag att du köpt bilen efter den 1 maj 2022, vilket är relevant eftersom den nya konsumentköplagen trätt i kraft då (men lagarna är snarlika). 

Vad räknas som ett fel på bilen?

Vad som räknas som fel i en vara framgår av 4 kap. KKL. Av 4 kap. 1 § KKL framgår det att varan i fråga om bl.a. kvalitet ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan ska inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta gällande bl.a. funktionalitet (4 kap. 2 § p. 3 KKL). Bilen ska alltså dels motsvara det ni kommit överens om skriftligt och muntligt, dels motsvara de förväntningar du med fog kunnat ha på bilen. Om varan avviker från något av detta, eller om säljaren skulle ha försummat sin upplysningsplikt ska den anses felaktig (4 kap. 5 § KKL). Bilfirman har alltså en viss upplysningsplikt, enligt 4 kap. 3 § KKL. Det innebär att säljaren före köpet ska upplysa köparen om sånt som rör bilens egenskaper eller användning, om det är troligt att informationen kan påverka köpet. 

När man bedömer om varan är felaktig ska man göra detta med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades (4 kap. 14 § KKL). Huvudregeln är att ett fel som visar sig inom två år efter avlämnandet ska anses vara ett fel som näringsidkaren svarar för (4 kap. 17 § KKL).

Vilka påföljder kan göras gällande om det föreligger ett fel?

De påföljder som kan göras gällande stadgas i 5 kap. 1 § KKL och det rör sig om bl.a. avhjälpande, ersättning för att avhjälpa felet samt hävning. I första hand har du som konsument rätt att kräva att bilfirman avhjälper felet (5 kap. 4 § KKL). Bilfirman är skyldig att åtgärda felet om det är möjligt och åtgärden kan vidtas utan oskäliga kostnader. 

Du som konsument kan i vissa fall ha rätt att kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, om avhjälpande inte kommer i fråga eller om det inte kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan väsentlig olägenhet för konsumenten (5 kap. 8 § KKL). Enligt paragrafens 2 st. har konsumenten rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet, om kostnaden inte är oskäligt hög eller täcks genom att konsumenten får ett prisavdrag.

Du kan även ha rätt till skadestånd enligt 6 kap. 1 § KKL, för eventuell skada du lidit på grund av att varan är felaktig. För att påföljder ska kunna göras gällande är det viktigt att du reklamerar felet. Detta ska göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (5 kap. 2 § KKL). Vad som räknas som skälig tid varierar, men av samma paragraf framgår det att reklamation inom 2 månader alltid är att räkna som skälig tid. 

Sammanfattning och råd  

Det som är avgörande för huruvida bilen är felaktig är om den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta. Det rör sig om en begagnad bil vilket gör att man inte kan ha samma förväntningar som på en ny bil, men som du skriver har den bara gått 3500 mil och kopplingen gick sönder efter endast en dag. Om säljaren har utfäst att bilen ska vara ”i bra skick” eller liknande ökar detta chansen för att det skulle föreligga ett fel i varan som du kan bli kompenserad för. Huruvida du får ersättning beror i hög grad på omständigheterna i det enskilda fallet, men jag rekommenderar att du reklamerar felet till bilfirman. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”