Trasig koppling på begagnad bil

Hej. Jag köpte en jeep patriot i Januari 2021 av en bilhandlare. Bilen är av årsmodell 2008 och har gått 17000 mil. Jag provkörde bilen och allt var i sin ordning. Nu har jag kört ca 300 mil och kopplingen har gått sönder. Har jag rätt att få kopplingen lagad av bilhandlaren. Eller är det något jag själv måste stå för.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande köp mellan privatpersoner och näringsidkare regleras i Konsumentköplagen (KKöpL).

Vad gäller för fel i vara?

För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, 16 § KKöpL.

Dessutom föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, 16 § tredje stycket KKöpL. Vid begagnade bilar, är det vanligt att bilen säljs i "befintligt skick" och i dessa fall anses varan vara felaktig om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta, 17 § KKöpL.

Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, 20 a § KKöpL.

Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?

Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKöpL. Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, 23 § KKöpL.

Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 26 § KKöpL.

Sammanfattning och råd

I detta fall är det fråga om en bil med årsmodell 2008 som har gått 17000 mil, därmed är det en vara som säljs i befintligt skick. Frågan om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta är därför avgörande om det föreligger fel i varan. Med hänsyn till att bilen är från 2008 och har gått 17000 mil, är det inte ovanligt att kopplingen på bilen plötsligt inte fungerar som avsett, däremot kan det fortfarande föreligga fel om det är fallet att säljaren till exempel har utfäst att kopplingen är ny och utbytt, eller lovat att du inte kommer få några problem med kopplingen under en viss period. Om man konstaterar att fel föreligger, kan man kräva avhjälpande av felet som nämnt ovan, med förutsättning att felet reklameras i tid och beroende på när felet reklameras, vem som har bevisbördan för felets ursprung. Därmed är mitt korta svar att det beror på omständigheterna i fallet, men troligen kommer bilhandlaren som sålde bilden inte behöva avhjälpa felet då bilen såldes i befintligt skick och en trasig koppling är en förslitningsdel som kan tänkas behöva ersättas efter ca 14 000 – 20 000 mil. Om du anser att fel föreligger och att du reklamerar felet men säljaren inte åtgärdar felet, kan du i första hand vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och i andra hand till din lokala tingsrätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Arian ShadmehrRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”