Tolkning av testamente vid felaktig begreppsanvändning

2019-04-24 i Testamente
FRÅGA
Har formuleringen "full förfoganderätt" samma juridiska betydelse som "fri förfoganderätt" i ett testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att den som har upprättat ett testamente, testatorn, har skrivit "full förfoganderätt" i testamentet och nu undrar du om det har samma juridiska betydelse som "fri förfoganderätt".

Det verkar som att det har skett en begreppsförvirring av den som skrev testamentet där begreppen "fri förfoganderätt" och "full äganderätt" blandades ihop.

Begreppet "full förfoganderätt" är ingen juridisk term och ger ingen direkt vägledning för vad testatorn åsyftade när den skrev det. För att på svar på frågan krävs då att man gör en tolkning av testamentet.

Fri förfoganderätt och full äganderätt

Med fri förfoganderätt avses att den som får egendomen får göra i stort sett vad den vill med den, förutom att själv testamentera bort den eller ge bort en stor del av arvet i en gåva. Detta görs främst när den först avlidne vill att egendomen ska gå till sina arvingar när den som har ärvt också har gått bort.

Med full äganderätt menas istället att den som tar emot arvet får göra vad den vill med det, även testamentera eller skänka bort det.

Ett testamente ska tolkas i enlighet med testatorns vilja

När ett testamente ska tolkas ska det göras i överensstämmelse med testatorns vilja (11 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Det är då inte i första hand så som testatorns vilja förmedlas i testamentet som är relevant, utan det är istället den bakomliggande viljan som är det, d.v.s. vad testatorn egentligen ville. Ordens ordagranna innebörd har mindre betydelse än i många andra fall och det går att göra ganska långtgående tolkningar utan direkt stöd av vad som står nedskrivet i testamentet.

Om en felskrivning eller ett annat misstag har gjort så att testamentet har fått ett annat innehåll än vad testatorn ville, är testamentet giltigt om det går att komma fram till vad testatorn egentligen ville. (11 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Är det däremot helt omöjligt att förstå vad testatorn egentligen ville, är testamentet i den delen ogiltigt.

Slutsats

Att ett begrepp har använts felaktigt och det inte framgår vad testatorn åsyftade kan men behöver inte innebära att testamentet är ogiltigt. Däremot måste en tolkning göras av testamentet för att komma fram till vad testatorn egentligen menade. Den exakta ordalydelsen spelar då mindre roll utan det relevanta är då vad som var testatorns bakomliggande vilja.

Jag kan inte svara exakt på vad det var testatorn ville och begreppet "full förfoganderätt" innebär inte med all säkerhet att testatorn menade "fri förfoganderätt" och begreppen kan inte utan vidare ges samma innebörd. Det är däremot en rimlig tolkning eftersom "förfoganderätt" är det centrala ordet och om det inte finns något annat som talar för att det skulle ligga till på ett annat sätt, bör uttrycket tolkas som "fri förfoganderätt".

Sammanfattning

"Full förfoganderätt" bör, om det inte finns annat som talar emot det, kunna tolkas som "fri förfoganderätt". Begreppen har i strikt mening inte samma betydelse men här bör det kunna tolkas som att det var det testatorn egentligen ville.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72196)