Tolkning av regler om sjukpenning

2019-01-30 i Försäkringskassan
FRÅGA
HejJag är sjukskriven sedan 4 år bakåt i tiden . Min läkare säger att jag inte har möjlighet att komma tillbaka då jag är 60 årDärför sökte jag sjukersättning och fick avslag men försäkringskassan sökte samtidigt i Norge och där fick jag direkt.Problemet är att jag idag fick ett samtal från försäkringshandläggaren att min sjukpenning blir indragen på grund av att jag fick sjukersättning på några tusen från Norge. Jag arbetade några år i slutet på 19 hundratalet där.Dom hänvisar till förordning 883/04 art 5 och 26 kap. 7 och 9 paragrafen andra stycket i socialförsäkringsbalken.Är det rätt att dom kan stänga av mig från svenska socialförsäkringen pga av min Sjukers.mfrån Norge i slutet på 19 hundratalet. Hur skall lagen tolkasMed vänlig hälsning,Henry Carlsson
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör tolkning av 26 kap 7 och 9 §§ socialförsäkringsbalken, samt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

883/2004

I Artikel 5 anges att:

"Likvärdiga förmåner, inkomster, omständigheter eller händelser

Om inte annat följer av denna förordning och med beaktande av de särskilda tillämpningsbestämmelserna skall följande gälla:

a) Om enligt den behöriga medlemsstatens lagstiftning förmånerna från det sociala trygghetssystemet eller andra inkomster har vissa rättsverkningar, skall de relevanta bestämmelserna i den lagstiftningen också tillämpas på motsvarande förmåner som förvärvats enligt en annan medlemsstats lagstiftning, eller på inkomster som förvärvats i en annan medlemsstat.

b) Om enligt den behöriga medlemsstatens lagstiftning rättsverkningar uppstår genom vissa omständigheter eller händelser, skall den medlemsstaten beakta liknande omständigheter eller händelser som inträffar inom en annan medlemsstats territorium som om dessa hade inträffat inom det egna territoriet."

Artikel 5 i 883/2004 berör hur sociala förmåner i ett annat land än Sverige påverkar möjligheterna att få sociala förmåner här. Det innebär att sociala förmåner i Norge ska behandlas som att de givits i Sverige.

Det innebär alltså inte att det ena totalt utesluter det andra. Det innebär dock att försäkringskassan i Sverige får ta hänsyn till sjukersättning du fått i Norge.

Socialförsäkringsbalk

I 26 kap 6 § socialförsäkringsbalken anges att:

"En ändring av den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten ska gälla från och med den dag då anledning till ändringen uppkom.

Den ändrade sjukpenninggrundande inkomsten får dock läggas till grund för ersättning tidigast från och med första dagen i den ersättningsperiod som infaller i anslutning till att Försäkringskassan fått kännedom om inkomständringen."

I lagrummet stadgas tidpunkten vid vilken en ändring av sjukpenninggrundande inkomst ska börja gälla. Första stycket är huvudregel. I andra stycket begränsas första stycket. I 7 § anges dock att stycke två inte är tillämpligt på de uppräknade situationerna. Till exempel är andra stycket inte tillämpligt om "ändringen föranleds av att sjukersättning eller aktivitetsersättning har beviljats den försäkrade". Om det är fallet i din situation innebär det att första stycket i 26 kap 6 § socialförsäkringsbalken är tillämpligt. Det innebär att ändringar i din sjukpenninggrundande inkomst ska gälla från den dag då det fanns anledning att ändra den. Det innebär även att 26 kap 9 § socialförsäkringsbalken om skydd för sjukpenninggrundande inkomst inte blir tillämplig. Skyddet innebär, enligt lagkommentaren, att " vilket innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för tid då den försäkrade gör avbrott i sitt arbete kan beräknas med utgångspunkt i förhållandena närmast före avbrottet.". 26 kap 9 § 2 st undantar dock situationer som omfattas av 26 kap 7 § socialförsäkringsbalken från första stycket, vilket gör att din sjukpenninggrundande inkomst inte får räknas ut på det sätt som anges i 26 kap 9 § socialförsäkringsbalken.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att försäkringskassan får "tillgodoräkna" dig den ersättning du fått av norska myndigheter, med stöd av artikel 5 i förordning nr 883/2004. Om du redan har fått sjukersättning kan det, med stöd av 26 kap 7 § 1 st 1 p socialförsäkringsbalken, innebära att undantaget i 26 kap 6 § 2 st socialförsäkringsbalken inte blir tillämpligt. Huvudregeln i 26 kap 6 § 1 st socialförsäkringsbalken blir därmed tillämplig, vilket innebär att eventuella ändringar i den sjukpenninggrundande inkomsten ska gälla från den dagen då anledningen till ändringen uppkom. Det innebär att försäkringskassan kan ändra den fastställda sjukpenningsgrundande inkomsten tidigare än vad som hade varit tillåtet enligt 26 kap 6 § 2 st socialförsäkringsbalken. Om du omfattas av regeln i 26 kap 7 § socialförsäkringsbalken innebär det även att skyddet för sjukpenninggrundande inkomst i 26 kap 9 § socialförsäkringsbalken inte blir tillämpligt. Omständigheten att du omfattas av 7 § 1 st 1 p får därmed negativa konsekvenser för bedömningen av din sjukpenning.

Om du önskar ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta mig på felicia.johansson@lawline.se

Felicia Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (143)
2019-05-20 Har studenter rätt till bostadsbidrag?
2019-04-30 Försäkringskassan fattar inte beslut
2019-04-28 Får jag mindre i bostadstillägg om mitt vuxna barn bor i bostaden?
2019-04-27 Får försäkringskassan använda felaktiga uppgifter?

Alla besvarade frågor (69283)