FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt22/10/2020

Tolkning av kostnadsersättningsvillkor för garantiarbeten

Har ett avtal med denna text

Utökat garantiansvar avseende utförda kundarbeten

E.K. har fullt garantiansvar i tre år för kundarbeten utförda före 1/1 2020 som avser rörelsegrenen "Montering", dvs målning, murning, snickeri och byggnation. Det innebär att E.K. skall ersätta köparen härför med ett belopp som svarar mot 100% av kostnaden för garantiarbetet.

Om den konstaterade kostnaden avser en för bolaget skattemässigt avdragsgill kostnad skall ersättningen enligt ovan reduceras till 78,6% av kostnaden.

Nu har det kommet ett garantiarbete på 52 000:- inkl moms enligt avtals texten vad ska E betala? De 52 000:- är kostnad plus normal vinstmarginal som vi fakturerar alla, ser inte varför vi ska förlora pengar genom att göra detta garanti arbete till en lägre kostnad. Istället för att göra garanti arbeten skulle personalen kunna ta in mer pengar per timme.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur begreppet "kostnad" i avtalstexten ska tolkas, närmare bestämt om det ska förstås som den självkostnad ditt företag har för att utföra ett visst arbete eller om det ska förstås som den kostnad en hypotetisk kund skulle haft om den anlitat ditt företag för att utföra det aktuella arbetet. Din fråga aktualiserar huvudsakligen allmänna avtalsrättsliga principer.

Utredning

Ett avtal ska som huvudregel tolkas utifrån dess ordalydelse. Om ordalydelsen är mångtydig eller en situation som ligger på gränsen till dess tillämpningsområde bör avtalet tolkas utifrån vad som kan antas ha varit parternas gemensamma avsikt med avtalet vid dess ingående. Till stöd för vad som kan ha varit parternas avsikt kan bland annat ett avtalsvillkors sammanhang beaktas.

Eftersom din fråga handlar om avtalstolkning kommer mitt svar präglas av viss osäkerhet då det aldrig kan sägas vara helt säkert hur ett givet avtalsvillkor bör tolkas. Med det sagt måste ordet "kostnaden" i det avtalsvillkor du citerar i din fråga enligt min uppfattning tolkas som den självkostnad ditt bolag har för att utföra det aktuella arbetet. Denna kostnad torde bestå av samma kostnader som ni normalt baserar era priser på, såsom normal lönekostnad för de anställda som utför arbetet, materialkostnader, eventuellt slitage på utrustning och så vidare. Jag baserar denna slutsats på att avtalsvillkoret, såvitt jag förstår, reglerar situationer då tidigare kunder åberopar garanti för utförda arbeten som kunderna anser bristfälliga. I en sådan situation framstår det som orimligt att ditt bolag skulle värdera kostnaden för arbetet högre än den egna självkostnaden eftersom det rör sig om just fullgörande av garantiåtaganden och inte ett affärsmässigt tillhandahållande av en tjänst. Till detta kan läggas ytterligare ett perspektiv, nämligen att relationen mellan dig och den tidigare delägaren med anledning av avtalsvillkoret kan liknas vid ett slags skadeståndsrättsligt åtagande; du kan komma att lida skada på grund av den tidigare delägarens bristande arbetsinsatser, varför det framstår som rimligt att den tidigare delägaren ska utge ersättning till dig om sådana fall uppkommer. Den skadeståndsrättsliga principen om att ersättningen syftar till att försätta skadelidanden i en likvärdig situation som vederbörande befann sig i innan skadehändelsen tycks klart motiverad i det nu aktuella fallet. Sammanfattningsvis skulle en tolkning av avtalet som ger dig ett direkt vinstintresse av att garantiärenden avseende den förre delägarens arbeten inkommer framstå som otillfredsställande då detta strider mot garantikonstruktionens och skadeståndsrättens grunder. Med anledning av detta kan det, i brist på andra bevis, inte antas ha varit parternas mening att begreppet "kostnad" skulle tolkas på annat sätt än som bolagets självkostnad för att åtgärda brister i den tidigare delägarens arbeten.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att i enlighet med avtalet begära ersättning från den tidigare delägaren som uppgår till den självkostnad ditt bolag har för avhjälpande av garantiärenden då denna tolkning av avtalet, enligt min uppfattning, framstår som den klart rimligaste.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000