Tolkning av begreppet vanmakt i 3:5 BrB

FRÅGA
ANONYM! - Enligt BrB Kap 3 med tillägg utav en av de få justitieministrar vi genom åren haft med juristutbildning, jag avser LF. Hon lät via vad som benämns SFS 1988:393 införa ytterligare en paragraf, d.v.s § fem (5) v.g se nedan. Min explicita fråga är om jag som person drabbad av en oseriös "firma" som säger upp mig som kund, på en mig tillsänd handling som ICKE är undertecknad utav den simpla anledningen att namnet är ett "alias". Personen ifråga har ett helt annat namn, men, det finns såväl ett telefonnummer samt en mailadress till den som har ett aka/alias. Denne person har genom sitt uppsåtliga beteende/handlingar sagt; 1) jag får ej kontakta "firman" 2) de har invaggat såväl mig som de som tack och lov varit mig behjälpliga såväl i skrift som via samtal sagt att jag skall ersättas. - Vis, tyvärr av en liknande situation längre tillbaks i tiden hade jag på känn att "de" for med osanning och under hela förra året, d.v.s 2014 led jag alla "####vetes kval och tyvärr visade det sig att jag hade FULLKOMLIGT RÄTT(Sic!). Jag har under HELA förra året lidit kopiöst då jag känt på mig att precis ALLT de sagt varit lögner och inget och försatts vanmakt enl ---> 5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393). - Gäller detta ej???
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!

Inledningsvis ska konstateras att 3:5 Brottsbalken (BrB) behandlar brottet misshandel. För att en misshandel ska anses föreligga krävs det att rekvisiten för detta brott är uppfyllt. Rekvisiten för misshandel är tillfoga kroppsskada, sjukdom, smärta, försätta i vanmakt eller liknande tillstånd samt att det berör en annan person och att gärningen skett uppsåtligen. Din fråga handlar om hur begreppet vanmakt i 3:5 BrB ska tolkas. Med vanmakt avses praktiskt taget fullständig brist på kroppslig kontroll, exempelvis medvetslöshet, sömn, hypnotiskt tillstånd samt total berusning av alkohol eller narkotika (se NJA 2013 s. 397). 3:5 BrB torde därför inte vara tillämplig i ditt fall.

Med Vänliga Hälsningar,

Mikaela Nordh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll