Tolkning av äktenskapsförord

Hej!

Vi är ett gift par som har skrivit äktenskapsförord där vi har skrivit att all egendom vi under äktenskapet förvärvar, gåva, arv från tredje man eller egendom som man förvärvar under äktenskapet ska vara enskild egendom.

Jag vill således att mitt privata pensionssparande (jag har ej tjänstepension) och mitt fondsparande ska vara enskild egendom. Står det rätt i vårt äktenskapsförord då?

Min man har tjänstepension.


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur ett äktenskapsförord ska skrivas för att privat pensionssparande och fondsparande ska vara enskild egendom.

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB)

Ett äktenskapsförord är ett avtal som skiljer enskild egendom från giftorättsgods
Huvudregeln är att all egendom som vardera maken har i ett äktenskap är giftorättsgods, som i sin tur ska ingå i en bodelning vid upplösning av äktenskapet (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom som inte utgör giftorättsgods som någon av makarna äger är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna i ett äktenskap genom vilket det är möjligt att bestämma att egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom omfattas inte av en framtida bodelning. För att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt giltigt krävs att båda parter har undertecknat avtalet och att det har registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Ett äktenskapsförord ska tolkas enligt avtalsrättsliga regler och principer
Ett äktenskapsförord klassas som ett avtal. Vid tolkning av ett äktenskapsförord ska avtalsrättsliga regler och principer användas. Utgångspunkten när ett avtal ska tolkas är att fastställa den gemensamma partsavsikten som parterna försökt förklara genom lydelsen i sitt avtal. Den gemensamma partsavsikten är det som parterna har haft för avsikt att sluta avtal om, även om detta inte stämmer överens med ordalydelsen i avtalets innehåll. Ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller om avtalet är skrivet så att det kan tolkas på flera olika sätt.

Vad innebär detta för dig?
Som makar får ni utforma ett äktenskapsförord och avtala om vad ni vill ska utgöra enskild egendom som ni vill. Det är möjligt för er att avtala om att all egendom ska vara vardera makens enskilda egendom. Jag förstår det du skriver som att all den egendom som ni under äktenskapet förvärvar, får i gåva eller ärver ska utgöra enskild egendom. Med en sådan ordalydelse verkar det som att det bara är egendom som ni får efter att ni ingått äktenskapet som är enskild. Inkomster, gåvor och arv som ni fått innan denna tidpunkt är då inte enskild egendom. Vill ni att egendom som ni förvärvat, fått i gåva eller ärvt innan äktenskapets ingående också ska vara enskild egendom bör ni skriva detta i äktenskapsförordet. Det kan också vara en bra idé att tillägga att avkastning som er enskilda egendom kan ge upphov till också ska vara enskild egendom, om detta är något ni önskar. Det är viktigt att äktenskapsförordet formuleras så att det tydligt framgår vad ni avser ska vara enskild egendom så att missförstånd kan undvikas. Ditt fondkonto och privata pensionssparande ska vara enskild egendom om det i äktenskapsförordet framgår att all förvärvad egendom ska vara enskild. Äktenskapsförordet kan behöva förtydligas om ni bara vill att det är egendom som ni under äktenskapet förvärvar, får i gåva eller ärver som ska vara enskild egendom. Det kan nämligen bli problematiskt om du påbörjat ditt privata pensionssparande eller fondsparande innan du ingick ditt äktenskap, eftersom förvärv av egendom innan äktenskapet i sådana fall inte räknas som enskild egendom. Det är i ett sådant fall möjligt att i äktenskapsförordet skriva att ditt fondkonto och privata pensionssparande ska vara enskild egendom. Det måste då klart och tydligt framgå vilka individuella konton som ska utgöra enskild egendom.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning