Tjänstledigt för deltidsstudier

Hej,

Jag har sökt tjänstledigt för deltidsstudier.

Jag vet att jag har rätt att behålla min anställning men har jag även rätt att behålla min tjänst?

Kan jag tex bli omplacerad från tjänsteman till arbetare för att arbetsgivaren inte accepterar

tjänstemän på deltid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att hänvisa till Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Likaså utgår jag från att du omfattas av studieledighetslagen (se 1 och 3 §§ studieledighetslagen).

Av studieledighetslagen framgår att arbetstagare som har åtnjutit ledighet ska, när hen återgår till arbetet, vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om anställningsförhållanden och anställningsvillkor som om hen inte haft ledighet (9 § 1 st. studieledighetslagen). Detta är en skyddsregel som enligt förarbetena till lagen har som syfte att arbetstagaren som har ledighet för studier inte hamnar i sämre ställning för att hen ägnar sig åt utbildning än om hen går kvar i anställningen. Likaså framhålls att arbetstagaren inte ska hamna i en bättre ställning i jämförelse med övriga arbetstagare på arbetsplatsen. En studieledig arbetstagare bör t. ex. få acceptera samma förändringar i fråga om förtjänst och ändrade arbetsuppgifter som de arbetstagare vilka går kvar i arbete.

Den som studerar på deltid i vissa fall omplaceras när de ordinarie arbetsuppgifterna inte kan utföras på deltid. LO menar att en sådan omflyttning/förändring är tillåten om arbetstagaren behandlas på samma sätt som övriga deltidsanställda och inte missgynnas p.g.a att arbetstagaren studerar på deltid. När arbetstagarens studier är slut och arbetstagaren återgår till sin tidigare anställning, har hen dock rätt till samma eller likvärdig ställning som innan studierna (se resonemanget i stycket ovan). Jag länkar här till LO:s kommentar om detta: https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_1365274746462_2995_2_studieledighetslagen_webb_pdf/$File/2995-2_Studieledighetslagen_webb.pdf

Arbetsgivaren får i kollektivavtal reglera innebörden av vad som menas med "samma eller likvärdig ställning i fråga om anställningsförhållanden och anställningsvillkor" (9 § 2 st. studieledighetslagen). Observera dock att det inte är möjligt att avtala bort skyddet i kollektivavtal, utan bara specificera vilken garanti som arbetstagaren har efter studiernas slut.

För att sammanfatta det hela kan det blir så att du, i samband med att du börjar studera på deltid, får andra arbetsuppgifter än vad du hade tidigare. Så kan vara fallet om de ordinarie arbetsuppgifterna inte kan utföras på deltid. Viktigt i detta sammanhang är att du som deltidsanställd ska behandlas på samma sätt som övriga deltidsanställda på arbetsplatsen. När du har studerat klart har du dock rätt till samma eller likvärdig ställning som innan studierna påbörjades. Jag skulle råda dig till att se över ditt kollektivavtal (om det finns ett sådant) och se om det finns specificerat vad som gäller när studierna är avklarade och du återgår till ditt tidigare arbete.

Jag hoppas att du fick klarhet i det hela!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo