Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?

2020-08-30 i Servitut
FRÅGA
Vi har ett servitut på tre meter bred väg över grannens tomt. Tidigare ägare till vår fastighet har satt upp en grindstolpe på detta område. Grannen hotar nu att riva ner stolpen. Har han rätt att göra det?Han envisas med att ställa sin soptunna precis intill stolpen vilket delvis hindrar vår utfart.Har han rätt att ställa soptunnan på servitutsområdet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Mitt korta svar på er fråga är att grannarnas störningar som åsamkas er som härskande fastighet är möjligen otillåtna Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller vid servitut och vad som gäller för störningar på servitut.

Frågor gällande servitut regleras i Jordabalken (JB), specifikt gällande servitut regleras i 14 kap. JB.

Servitut reglerar en nyttjanderätt mellan flera fastigheter och kan tillkomma antingen genom avtal mellan fastighetsägarna eller genom myndighetsbeslut. I ert fall framstår det som att servitutet tillkom genom ett myndighetsbeslut i samband med avstyckning vilket torde innebära att det är ett officialservitut alternativt att det är ett avtalsservitut som skrivits in hos lantmäteriet.

Vad gäller för servitut?
Huvudregeln gällande servitut är att den tjänande fastigheten ska främja en ändamålsenlig markanvändning genom att upplåta rätten för den härskande fastigheten att nyttja den tjänande fastighetens mark, alltså för ett särskilt ändamål och inget annat, 14 kap. 1 § JB. Den tjänande fastigheten får inte belastas utöver vad som följer av upplåtelsen, alltså vad som står i servitutet, 14 kap. 11 § JB. Detta innebär att den härskande fastigheten inte ska nyttja väg eller mark mer än nödvändigt och endast för ändamålet. Detsamma gäller för den tjänande fastigheten att inte hindra den härskande fastighetens nyttjande av servitutet, 14 kap. 7 § JB. Om det framkommer att någon av parterna har överskridit sin rätt, är de skyldiga att återställa det som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts och ersätta skada.

Vissa störningar måste tålas
Det är väsentligt att vardera parter inte får hindra någon annan från att använda servitutet på så sätt som är stadgat. I fallet, NJA 2018 s. 200, framkommer det att en viss inskränkning har tillåtits. I rättsfallet har man konstaterat att det i undantagsfall uppkommer situationer där servitutet tillfälligt måste begränsas om det finns ett "trängande behov". Ett exempel på detta som de nämner i rättsfallet är att man stänger av en väg för att reparera den eller liknande. Om det däremot handlar om bestående störningar eller störningar som uppkommer vid upprepade tillfällen så ska dessa inte accepteras annat än om det skriftligen framgår av servitutet.

Vad gäller i ditt fall?
I frågan påpekar ni att grannen som har upplåtit mark för ert nyttjande (den tjänande fastigheten) har hotat med att ta ner en grindstolpe som tidigare ägare till er fastighet har satt upp. Detta är i min mening en belastning på den tjänande fastigheten som eventuellt inte bör tålas, eftersom servitutet nyttjas mer än nödvändigt och inte för ändamålet. Däremot kan det vara möjligt att denna stolpe inte utgör någon inskränkning om det är fallet att förra ägaren med den tjänande fastigheten har avtalat om att sätta upp denna stolpe, alltså att den tjänande fastigheten har accepterat att stolpen sätts upp. Detta innebär att grannarna kan ha rätt att ta ner grindstolpen som är installerad på den tjänande fastighetens markområde, däremot påpekar ni att den tjänande fastigheten har hotat att hindra er från att nyttja servitutet, vilket är i min mening en belastning som är otillåten enligt servitutsavtalet.

Sammanfattningsvis innebär detta att grannen möjligen har rätt att ta ner grindstolpen som är installerad på servitutsområdet, eftersom det fortfarande är mark tillhörande den tjänande fastigheten och syftet med servitutet är endast att markområdet ska nyttjas för exempelvis infart och utfart. Om grannen däremot hindrar er att nyttja vägen är detta ett avtalsbrott genom att ni som härskande fastighet inte har möjlighet att nyttja vägen som tänkt och avtalat.

Mitt råd till er i första han är att försöka komma överens med den tjänande fastigheten, vilket är den mest enkla lösningen men som ni samtidigt påpekar att ni redan gjort utan framgång. Om ni inte skulle komma överens är sista utväg att kontakta Lantmäteriet för att försöka komma till en lösning. Mitt bästa råd är att försöka komma överens med den härskande fastigheten vilket även är den mest kostnads- och tidseffektiva åtgärden.

Ifall ni vill anlita en jurist för att ta ärendet vidare kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på Arian.Shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!
Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (281)
2021-04-02 Hur ändras ett officialservitut och vem står för underhåll av väg som belastas av servitut?
2021-03-31 Hur ska mitt servitut tolkas?
2021-03-28 Vem är skyldig att underhålla en väg som omfattas av servitut?
2021-03-18 Om officialservitut på förfallen brygga

Alla besvarade frågor (91293)