Tjäle och snö, force majeure?

Hej!

Vi undrar över om tjäle klassas som force major.

Tex. Om en beställare har en fast deadline med efterföljande vitesbelopp om inte tiden hålls.

När då byggtiden är över vintermånaderna med stor risk för tjäle och snö, är det då rimligt att ha dessa fasta deadlines.

Det blir ju nästan okalkylerbart för entreprenörer att räkna på jobbet.

Kan man då hävda Force Major om det blir en hård vinter?

Med vänlig hälsning, [borttaget av personuppgiftsskäl]

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!


Avtalsparterna har stor frihet att utforma egna bestämmelser om vilka händelser som ska betraktas som force majeure och inte. Entreprenadavtal, som till exempel AB 04, innehåller inte sällan sådana bestämmelser. Därför rekommenderar jag att ni först och främst ser över avtalet.

I annat fall återfinns bestämmelser som kan anses ge uttryck för force majeure bl.a. i köplagen, lagen om internationella köp (CISG), skuldebrevslagen, UNIDROIT Principles etc. Problemet är att ingen av dessa lagar och stadgor är tillämpliga på inhemsk entreprenad, vilket jag förutsätter att vi har att göra med här. Det finns alltså i detta fall ingen lagregel som ger er möjlighet att åberopa force majeure. Vad gör vi då, när både avtalet och lagen tiger? Jag ser två alternativ. Det första är om force majeure kan betraktas som en allmän avtalsrättslig princip och därför kan åberopas och tillämpas på alla avtalssituationer. Det andra är om man med hjälp av analogier (att tillämpa i och för sig otillämplig lag för att fylla ut luckor i rätten) kan utgå ifrån exempelvis köplagens 27 § och på den vägen kunna åberopa force majeure. Vilket alternativ fungerar? Jag vet inte, och det gör ingen annan heller. De tunga namnen (Hellner, Håstad, Ramberg mfl.) på civilrättens område är inte överens. Det finns dock en tydlig skepsis mot båda alternativen, men dörren är inte helt stängd. Nåja, jag väljer att vara optimistisk. Vi förutsätter helt enkelt att ni på något sätt kan åberopa force majeure. Notera dock att alternativ två inte är möjligt om avtalet säger annat, vilket jag antar att det gör eftersom ni nämner att det finns fastställda deadlines och viten.


Vad innebär force majeure?

Frågan i rubriken är särskilt knepig att besvara eftersom jag egentligen inte har någon rättslig grund att stå på. Force majeure kommer till uttryck på lite olika sätt beroende på vilken lag man slår i, och eftersom ingen lag ju egentligen är tillämplig finns det inget juridiskt hållbart argument till att välja en viss lag framför en annan. Som allmän avtalsrättslig princip är force majeures innehåll inte heller definierat. Det finns dock en kärna att utgå ifrån. De olika reglerna har ju i alla fall något gemensamt. Mot bakgrund av att köplagen ändå ligger närmast att tillämpa, och att force majeure kommer till någorlunda liknande uttryck i lagarna, anser jag det försvarbart att definiera innehållet i force majeure utifrån köplagens 27 § första stycket. Detta stycke lyder:

"Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit."

Ur bestämmelsen kan vi ställa upp fyra rekvisit (kriterier) som måste vara uppfyllda för att ni ska kunna åberopa force majeure med framgång (brister det på en punkt faller allt). Det ska vara fråga om ett hinder. Detta hinder ska ligga utanför er kontroll. Ni ska "inte skäligen kun[nat] förväntas ha räknat med [hindret] vid köpet" och slutligen ska ni inte heller ha kunnat undvika eller övervinna hindrets följder. Att tjäle och snö är ett hinder utanför er kontroll behöver vi inte ens diskutera. Det är de sistnämnda två rekvisiten jag tänkte gå in på lite närmare.


Oförutsebarhetsrekvisitet

Det går inte att konstruera någon allmän formel för vad man ska ta med i sin riskkalkyl och inte, utan det måste göras en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I förarbetena till köplagen togs dock väderförhållanden upp som en omständighet säljaren normalt sett ska räkna med. Av den anledningen finns det en risk att en domstol, om det går så långt, skulle finna att ni borde ha förutsett att det skulle bli tjäle och snö, och att ni därför inte kan åberopa force majeure. Förarbetena medgav dock undantag för "[e]xceptionellt dåliga väderleksförhållanden". Kan tjäle och snö vara det? Kanske, men inte under vintermånaderna. Man vet aldrig, men här anser jag att det ser mörkt ut.


Aktivitetsrekvisitet

Kan ni skäligen övervinna eller undvika hindret? Det vet ni bättre än jag. Hur övervinner man tjäle och snö? Med specialverktyg och värmetält? Jag vet inte. Utgångspunkten är att ni måste vara beredda att vidta vissa åtgärder för att övervinna eller undvika hindret, men det krävs inte att hindret ska vara helt omöjligt att övervinna eller undvika. Det vore knappast skäligt att kräva av er, att ni exempelvis måste installera ett gigantiskt värmetält till en kostnad motsvarande en årsomsättning på bygget.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga, även om svaret i bästa fall är ett enda stort "kanske".

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”