Tillsvidareanställning LAS

2019-01-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Arbetsgivaren vägrar skriva på tillsvidareanställning enligt LAS, hur går man vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Lag om anställningsskydd (LAS) finns bestämmelser om olika anställningsformer och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller både för arbetstagare och arbetsgivare i samband med anställningen.

Det framgår inte av din fråga, om det gäller en ny eller befintligt anställning hos arbetsgivaren. Jag kommer därför att redogöra för vad som gäller i olika situationer.

Arbetsgivare har enligt huvudregel en fri anställningsrätt, vilket innebär att arbetsgivaren själv bestämmer vem som ska anställas. Undantag från den fria anställningsrätten finns dock bland annat i Diskrimineringslagen (DiskL).

LAS bygger på en presumtion om att en anställning gäller tills vidare, även om tidsbegränsade avtal är möjliga att ingå, 4 § LAS.

Senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om villkor som är av väsentlig betydelse. Bland annat ska det framgå om anställningen gäller tills vidare, för begränsad tid eller om det är en provanställning. Bestämmelsen innebär dock inte att muntliga överenskommelser är ogiltiga. Men en skriftlig handling har ofta betydelse ur bevishänseende. Underlåter arbetsgivaren att lämna information kan det även få betydelse för avtalsinnehållets innebörd, 6 c § LAS.

De finns fem typer av tidsbegränsade anställningar, 5 § LAS

Allmän visstidsanställning (Alva) är en form av tidsbegränsad anställning som ger arbetsgivare rätt att anställa arbetstagare utan att behöva ange skäl för att tidsbegränsningen 5 § LAS. Karaktäristiskt för en tidsbegränsad anställning är att anställningen upphör utan uppsägningstid och vid anställningens utgång, om inte något annat har avtalats, 4 § 2 stycket LAS.

För att skyddas från en arbetsgivares missbruk av anställningsformen kan en arbetstagare inte vara visstidsanställd under obegränsad tid, utan anställningen går automatisk över till en tillsvidareanställningen om arbetstagare varit visstidsanställd mer än 2 år under en 5 års period eller om arbetstagare haft flera tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare och dessa följt varandra med högst 6 månaders uppehåll emellan anställningarna, 5 a § LAS. Har anställningen övergått till en tillsvidare anställningen kan anställningen enbart upphöra om det finns saklig grund och efter minst en månad uppsägningstid, 7 § LAS. Anställningen övergår automatisk när tidsgränsen överskridits, oavsett om vad arbetsgivaren påstår.

Provanställning är en viss typ av tidsbegränsad anställning som skiljer sig från andra tidsbegränsade anställningar eftersom provanställningen enligt huvudregel kan avslutas av både arbetstagare och arbetsgivaren när som helst under anställningstiden, utan uppsägningstid och utan att behöva ange några skäl för avbrytandet, 6 § 3 stycket LAS. En provanställd saknar därför i regel anställningsskydd. Någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl för att inte låta en provanställning övergå i en tillsvidareanställning kan inte ske enligt 6 § LAS.

Uppstår det en tvist om anställningen övergått till en tillsvidare anställning, kan arbetstagaren yrka att domstolen ska fastställa att anställningen övergått i en tillsvidareanställning. För brott mot LAS, kan arbetstagaren kräva lön under uppsägningstiden samt skadestånd.

Om du är fackligt ansluten, rekommenderar jag dig att kontakta din fackförening som förhoppningsvis kan hjälpa vid vidare!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1573)
2019-05-26 Hur förhåller sig lojalitetsplikten mot arbetsgivare till förvärvande av konkurrerande verksamhet?
2019-05-15 Kan man få ett jobb om man är registrerad i belastningsregistret?
2019-05-13 Är min arbetsgivare skyldig att ändra mitt schema?
2019-05-11 Muntligt eller skriftligt anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (69294)