Tillhandhållande av allmän handling, beslut och avgift.

2019-05-31 i Myndigheter
FRÅGA
Är det reglerat någonstans i avgiftsförordningen att den som begär ut allmänna handlingar ska informeras om eventuell kostad för kopior om antalet sidor överstiger antalet som är kostnadsfria? Jag har begärt ut handlingar från en myndighet och inte blivit informerad om att dessa kan läsas på plats eller om kostnaden för kopiorna. Därmed har jag inte heller givits möjlighet att avstå från begäran om jag inte önskar betala. Handlingarna levererades till mig direkt med en post it lapp där det stod att Kriminalvården kommer att debitera mig med 234 kr. Är beslutet i frågan kring kostnaden överklagningsbar? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avgift för tillhandahållande av handling

Myndigheten ska som huvudregel ta ut avgift i samband med att ansökan lämnas in. Om inte detta sker ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet. Om det finns synnerliga skäl får myndigheten avstå från att ta ut avgift före utlämnandet (se Avgiftsförordningen 11§).

En handling som skall tillhandahållas bör skickas med post, om inte något annat har begärts. Om mottagaren skall betala en avgift för handlingen, bör avgiften tas ut genom postförskott, om det inte är lämpligare att det sker på något annat sätt (se Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. 9§). Postförskott innebär att mottagaren får betala innan denne mottager handlingen.

Det låter märkligt att de lämnat en post-it lapp med kostnaden. Har du varit i kontakt med myndigheten tidigare och lämnat betalningsuppgifter? I så fall skulle man kunna ifrågasätta att de inte lämnat information om kostnaden för handlingen eller att den kunde läsas på plats eftersom myndigheten har en serviceskyldighet (se Förvaltningslagen 6§).

Överklaga beslut om avgift

En myndighets beslut om ansökningsavgift får överklagas. Vill man överklaga ska man inom 30 dagar efter den dag då avgiften betalades, hos myndigheten begära ett särskilt skriftligt beslut om avgiften. Detta beslut överklagas sedan hos Skatteverket. Verkets beslut kan inte överklagas (se Avgiftsförordningen 14§ och 23-24§§).

Att myndigheten som huvudregel ska ta ut avgift innan handlingen lämnas ut skulle kunna ses som en försäkran om att man som sökande då har möjlighet att avstå att betala och därmed inte få ut handlingen. Dock finns det inget uttryckligt krav i lagen att myndigheten ska underrätta om avgiften. Du har alltså möjlighet att överklaga avgiften, dock oklart huruvida det kommer gå igenom. Eventuellt kan du kontakta Skatteverket så kanske de kan ge dig mer information vad som gäller vid överklagande.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
I svaret har det blivit ett missförstånd avseende vilka paragrafer i avgiftsförordningen som är tillämpliga. Detta är inte att se som ett ansökningsärende hos myndigheten, utan en begäran om allmän handling. Då ska främst 15-16 §§ (och fler följande) tillämpas.
2019-08-23 08:59
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (282)
2019-10-20 Behövs tillstånd för att servera/sälja lättöl?
2019-10-19 Myndigheters självständighet
2019-10-11 Har jag rätt till bostadstillägg som pensionär?
2019-10-02 Anonym orosanmälan

Alla besvarade frågor (73844)