Tillgång till personuppgifter i brottsregister

FRÅGA
Hej en undran. En arbetskamrat till mig har en son som går jurist linjen i sundsvall på grönborgs skolan..Och på fritiden så sitter dom å kollar folks brottsregister.för dom har tillgång till detta via skolan.Min arbetskompis kom till mig å berättade om en massa grejer som en som hyr hos mig hade gjort..är detta okej att man sitter å kollar sånt. Dom kollade även mitt register.å sedan dom som hyr hos mig.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om tillgång till personuppgifter i brottsregister.

Belastningsregistret

Belastningsregistret, vardagligt kallat brottsregistret, är ett register som polisen för enligt lagen om belastningsregister (här). Det innehåller bland annat information om eventuella domar och strafförelägganden. Domarna gallras bort efter bestämda intervall, böter normalt efter fem år och fängelsedomar tio år efter avtjänat straff. Detta framgår av 17§ Lag om belastningsregister.

Det är i första hand olika myndigheter som har möjlighet att få uppgifter ur registret, vilket framgår av lagens 6 §.

Som privatperson har man rätt att få ut uppgifter om sig själv från belastningsregistret, men inte om andra privatpersoner. Detta framgår av 9-10 §§.

Privata företag har inte tillgång till registret som sådant. De kan inte själva göra ett utdrag ur registret rörande en viss person. Däremot är vissa arbetsgivare enligt lagens 9 § skyldiga att begära att en arbetssökande visar upp ett utdrag om sig själv innan personen anställs. Det gäller arbetsgivare verksamma inom dagis- och förskoleverksamhet, vård av unga enligt socialtjänstlagen samt försäkringsförmedling. Skyldigheten gäller både privata och offentliga arbetsgivare. En arbetssökande som inte kan visa upp ett sådant utdrag får inte anställas.

Sammanfattningsvis kan sägas att din arbetskamrat och hans son, i sin egenskap av privatpersoner, inte har rätt att få ut personuppgifter om någon annan privatperson från belastningsregistret.

Lexbase

En möjlighet för enskilda att få tillgång till personuppgifter om någon annan person är rättsdatabasen Lexbase. I databasen finns domar från svenska domstolar i brott- och tvistemål. Domar utgör allmänna handlingar enligt 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF). Alla har rätt att ta del av dessa handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess.

Lexbase är Sveriges största nyhetstjänst med rättslig information om personer och företag. Lexbase är en webbtjänst som på ett och samma ställe tillgängliggör rättslig information från samtliga svenska domstolar och en rad andra myndigheter. Lexbase gör det möjligt att ta reda på om en person eller ett företag varit föremål för juridisk prövning.

Informationen som är sökbar i Lexbase hämtas in från svenska myndigheter och publiceras på det sätt som myndigheterna har upprättat dokumenten. Dokumenten innehåller samtliga uppgifter som myndigheterna har registrerat om personen eller företaget.

I brottmål framkommer vilken typ av brott det rör sig om, var brottet utfördes, vilket straff det blev, adresser samt vilka försvarare och åklagare som varit engagerade i det aktuella ärendet.

Detaljer om rättegången, inklusive rättegångsutfall, framgår av de domstolshandlingar som Lexbase tillhandahåller mot en avgift. Lexbase databas innehåller samtliga domar från såväl hovrätterna som högsta domstolen och dessa domar är också sökbara. Det framgår alltså av betaltjänsten om en person som dömts eller friats i lägre instans fått en dom ändrad eller fastställd i högre instans.

År 2003 infördes möjligheten för företag och andra enskilda att ansöka om utgivningsbevis för databaser och på så vis komma att omfattas av det särskilda skydd för yttrandefriheten som yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) innebär. Lexbase har utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen. Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de inte omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (art. 85 GDPR). Det innebär att Lexbase får offentliggöra personuppgifter som bl.a. avslöjar om att en enskild har begått lagöverträdelser genom brott, förekommer i fällande domar i brottmål eller varit föremål för straffprocessuella tvångsmedel.

Sammanfattningsvis kan sägas att din arbetskamrat och hans son har rätt att få tillgång till personuppgifter som publiceras på rättsdatabasen Lexbase. De har dock inte möjlighet att få tillgång till belastningsregistret som förs av polisen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (71)
2021-12-07 Omfattas hemsidor av yttrandefrihetsgrundlagen?
2021-10-04 Lexbase och yttrandefrihetsbrott
2021-09-04 Är det tillåtet att att argumentera för varför sexköp bör tillåtas i Sverige?
2021-06-28 Omfattas Facebook grupper av Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)?

Alla besvarade frågor (97717)