FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/11/2015

Tillåtligheten av klausul som begränsar sidoverksamhet

Hej! Jag vill starta ett aktiebolag vid sidan om min heltidsanställning. Aktiebolaget skall bedriva verksamhet som är helt orelaterad till verksamheten i företaget som jag är anställd av. Problemet är att mitt anställningskontrakt säger att ”Employee shall not engage in any other occupation without having received Employer’s written approval thereof” .

Jag har två frågor; 1) Har dom verkligen laglig rätt att kräva detta när det gäller en icke-konkurrerande verksamhet? 2) Bör jag informera arbetsgivaren innan jag startar mitt företag? Jag vill helst inte väcka den björn som sover, dvs. göra dom oroliga att jag planerar att lämna min anställning, vilket jag inte planerar.

Lawline svarar

Hej!


Tack för din fråga!


Det finns en rad olika regler om vilka villkor som får intas i ett anställningsavtal samt vad en arbetstagare får ägna sig åt vid sidan av sin anställning. I förevarande fall står det klart att den avsedda verksamheten ej är tänkt att vara konkurrerande samt att det krav på samtycke som intagits inte enbart tjänar som konkurrensbegränsning, varför det i strikt bemärkelse är tal om att avgöra skäligheten av en generell begränsning av sidoverksamhet, snarare än en konkurrensklausul. Tillåtligheten av en sådan bestämmelse blir ytterst beroende av vad som befinns skäligt vid en bedömning av omständigheterna i det specifika fallet eller vad som må ha överenskommits i ett kollektivavtal. Eftersom det här saknas information om eventuellt kollektivavtals innehåll kan endast skäligheten utredas (översiktligt).


Avgörande vid varje skälighetsbedömning är tyngden hos de intressen som talar för respektive emot en skrivelses skälighet. I detta fall skall arbetsgivarens intresse av ett gott arbetsresultat vägas mot arbetstagarens önskan att få disponera sin fritid efter eget tycke. Vad utfallet av bedömningen blir beror ytterst på hur kvalificerad anställningen är och vilken ersättning som ges. Utan mer ingående kunskap om de specifika omständigheterna kan endast konstateras att villkoret typiskt sett bör vara att anse som oskäligt, men i förekommande fall likväl kan befinnas skäligt. Anledningen härtill är att aktiviteter som föranleder en försämring av arbetsprestationen till en nivå under vad som får anses acceptabelt (varierar beroende på yrkets art) bör kunna förbjudas, medan annat förstås måste vara tillåtet (med visst marginal).


Sammantaget blir möjligheterna att åsidosätta villkoret följaktligen beroende av vad som må ha avtalats i kollektivavtal, vilket yrke du har eller bådadera. Att fordra samtycke för varje form av sidoverksamhet torde i en majoritet av alla fall anses oskäligt, men kan då arbetsuppgifterna är särskilt kvalificerade anses skäligt. Mot bakgrund härav bör du i första hand fastställa hur kvalificerat yrke du har. Därefter är det troligen klokast att ta kontakt med arbetsgivaren och då uppge vad du må ha kommit fram till avseende skäligheten och vad du önskar ägna dig åt (i arbetsrättsliga frågor är det alltid rekommendabelt att initialt lyda order). Skulle det visa sig att kravet trots allt är att anse som skäligt återstår alltid möjligheten att begära ledighet enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, vilket kan vara värt att komma ihåg vid eventuell förhandling.
Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000