FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess18/02/2018

Tillåtet att lämna ut namn på den som gjort anmälan till Socialtjänsten?

kan skola vägra att avslöja vilka pedagoger som var delaktiga i att skriva anmällan till Socjaltjänsten?

om det är så, på vilka grunder? Vilka paragrafer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I och med en anmälan till Socialtjänsten så kommer en allmän handling att upprättas/inkomma till myndigheten, se Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 3§, jämför med 6-7§§. Det är alltså hos Socialtjänsten som handlingen finns och dit en privatperson kan vända sig till för att få ta del av sådan. Utgångspunkten i svensk rätt är att man som medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, se 2 kap. 1§. Rätten att ta del av allmänna handlingar får dock begränsas i lag, se 2 kap. 2§.

Sådana begränsningar finns i Offentlighet och sekretesslagen (2009:400). I 26 kap. regleras sekretess inom Socialtjänsten. Viktigt att poängtera är att om en uppgift är skyddad av sekretess innebär det ett förbud att röja uppgiften vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt, se 3 kap. 1§.

I 26 kap. 5§ stadgas att uppgift om vem som gjort anmälan till socialtjänsten skall vara sekretesskyddad, om det kan antas att fara uppkommer för att den som gjort anmälan eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat men om uppgiften röjs. Det bör emellertid observeras att detta sekretesskydd gäller enbart om det är en enskild person som gjort anmälan. Har anmälan gjorts av en offentlig tjänsteman, i tjänsten, finns alltså inga förutsättningar för att hemlighålla anmälarens namn.

Det avgörande i ditt fall är alltså vad för skola det rör sig om. Är det en kommunalt driven skola är de anställda offentliga tjänstemän vilket inte är fallet om det gäller en privat bedriven friskola. Om det rör en privat bedriven skolan måste dessutom en skadebedömning göras innan en eventuell uppgift lämnas ut, vilket beskrivits ovan.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor får du gärna återkomma till oss,

Vänligen,

Anja BartholdssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?