Tillämplig lag och domsrätt vid skada utomlands

svårt skadad efter trafikolycka i Thailand. 23/7 2017

Jag passagerare på lätt mc som påkördes bakifrån med stor kraft av tung mc i hög fart körd av en förare från Schweiz.

Revben deformerades nära ryggraden och 3 st brast, vatten i lungan och andningsbesvär.

Höger fotled krossades med starkt blodflöde, opererad 3 ggr, insidans fotled fixering med två skruvar och utsidan med skena och åtta skruvar som efter nära fyra månader opererades bort pga. infektion.

En kardiologisk chock pga. stor operation.

Infektionen ansågs borta 20/12 2017.

Svåra smärtor i höger fot under fem månader samt smärta från ryggen vid vridande rörelser och nysning och hosta.

Smärtorna finns kvar men med mindre intecitet.

vad är ett rimligt anspråk?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar djupt din olycka. Tyvärr har jag i detta svar kommit fram till att jag inte kan besvara den fråga du ställer, utan det bästa jag kan göra för dig är att ge dig vissa upplysningar. Anledningen till att jag inte kan besvara din fråga är att frågor som är nationellt gränsöverskridande inte kan besvaras "rakt av" på samma sätt som om om det inte funnits gränsöverskridande inslag, utan först behöver prövas enligt det rättsområde inom juridiken som kallas internationell privaträtt.

Internationell privaträtt

Inom juridiken finns det ett särskilt rättsområde som reglerar hur juridiska frågor som är nationellt gränsöverskridande (som nu, när du är svensk, personen som körde på dig är schweizare och olyckan skedde i Thailand) ska behandlas: internationell privaträtt eller kort och gott IP-rätt. För att lösa frågor som din undertecknar stater avtal med varandra om bland annat vilket lands lagar som ska gälla för en viss fråga, och i vilket land tvisten ska lösas. Jag tänker nu redogöra för dessa två frågor: vilket lands lagar som är tillämpliga och i vilka länder en eventuell tvist kan avgöras.

Jag utgår i mina bedömningar från att du är bosatt i Sverige och personen som körde på dig bor i Schweiz, men om så inte är fallet (till exempel om någon av er bor i Thailand) kommer jag att redogöra för grunderna för bedömningarna så att du själv kan göra en korrekt bedömning utifrån de rätta omständigheterna.

Lagval

Vilket lands lagar som är tillämpliga i ditt fall regleras i Rom II-förordningen (som du hittar här).

Enligt huvudregeln i förordningens Artikel 4.1 är tillämplig lag lagen i det land där skadan uppkom, alltså thailändsk lag. Om du och han eller hon som orsakade olyckan avtalar om det, kan dock annan lag tillämpas, förslagsvis schweizisk eller svensk (se Artikel 14 Rom II-förordningen). Tyvärr har jag ingen insatthet i skadeståndsnivåerna i andra länder och det vore därför olämpligt av mig att ge dig något särskilt råd i denna fråga. Mitt antagande är att det schweiziska rättsläget är mer likt det svenska rättsläget än vad det thailändska är, men det är som sagt endast ett antagande.

Domsrätt

Jag antar som jag skrev tidigare att schweizaren är bosatt i Schweiz. I sådant fall reglerar Luganokonventionen (som du hittar här) var frågan kan hanteras av domstol. Bor han eller hon däremot i Thailand regleras frågan inte av Luganokonventionen, men resultatet blir detsamma.

Enligt huvudregeln i Artikel 2.1 Luganokonventionen är behörigt domstolsland det land där den som stäms bor, alltså i så fall Schweiz. Enligt Artikel 5.3 kan frågan också behandlas av domstolar i det land skadan uppstod, alltså i thailändska domstolar.

Ni kan också sluta avtal om att frågan ska handhas av svenska domstolar (Artikel 13.1). Risken är dock att schweizaren inte är sugen på att behöva åka till Sverige vid en eventuell process. Eftersom både schweiziska och thailändska domstolar definitivt är behöriga kan du själv bestämma i vilket land du vill framställa ditt anspråk. Min rekommendation, särskilt om du bor i Sverige och schweizaren i Schweiz, är att vända dig till schweizisk domstol. Mitt absoluta antagande är att det påminner mest om det svenska rättsväsende du är van vid.

Det ska också tilläggas att du inte behöver vända dig till domstol, utan kan framställa ditt anspråk direkt till schweizaren. Det jag talat om ovan är bara var en eventuell tvist kan avgöras.

Slutsats

De svar jag kan ge som rättskunnig är att din fråga svårligen kan besvaras enligt svensk rätt, och sannolikt inte i svensk domstol. Det är inte heller lämpligt av mig att göra en bedömning av din fråga utifrån utländsk rätt.

Övrigt

Även om din fråga avgjorts enligt svensk lag har jag tyvärr ingen möjlighet att göra en uppskattning av vad som är en skälig storlek på ditt anspråk. Din utförliga redogörelse till trots har jag tyvärr inte tillräcklig information för att ge dig ett bra svar på ungefär vilka skadeståndsnivåer som är skäliga i Sverige, men jag kan däremot ge dig denna ledning: I Sverige ger Trafikskadenämnden årligen ut schablonmässiga tabeller för skadestånds storlek. Beloppen den anger är beroende av ålder, påverkan på daglig livsföring och dylika omständigheter, och det är därför jag har svårt att göra en bedömning. Jag bifogar länken till Trafikskadenämndens tabeller här och råder dig att själv göra en bedömning utifrån tabellerna.

Jag hoppas mitt svar kan vara dig till nytta! Jag önskar dig också ett snabbt tillfrisknande.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”