Till vilken myndighet anmäler man misstänkt förtal i tidningar?

FRÅGA
Till vilken myndighet anmäler man misstänkt förtal/ kränkning i tidningar?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på om tidningen i fråga har ett så kallat utgivningsbevis eller inte. Därför kommer jag att besvara frågan utifrån de två olika möjligheterna. Regler om detta finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och i brottsbalken (BrB).

Till vilken myndighet anmäler man en tidning med utgivningsbevis för misstänkt förtal eller kränkning?

En tidning som har ett utgivningsbevis lyder under tryckfrihetsgrundlagens lagar. Enligt tryckfrihetsförordningen är både förtal (7 kap. 3 § TF) och förolämpning ett brott (7 kap. 4 § TF).

Justitiekanslern är ensam åklagare gällande brott mot tryckfrihetsförordningen (9 kap. 3 § 2 st. TF).

För att anmäla en tidning kan man vända sig till polisen eller direkt till Justitiekanslern.

Till vilken myndighet anmäler man en tidning utan ett utgivningsbevis för förtal eller kränkning?

En författare till en artikel i en tidning som inte har ett utgivningsbevis har ett eget straffrättsligt ansvar för de texter hen författar och låter publicera. En författare kan således dömas för förtal (5 kap. 1 § BrB) och för brottet förolämpning (5 kap. 3 § BrB).

Både förtal och förolämpning går att anmäla till polisen, men både förtal och förolämpning är så kallade målsägandebrott (5 kap. 5 § BrB). Att brotten är så kallade målsägandebrott innebär att det som huvudregel är målsäganden, den som anser sig ha blivit förtalad eller förolämpad, som ensamt ska väcka åtal.
Men det finns undantag där en åklagare kan till exempel väcka åtal för förolämpning om målsäganden har anmält brottet och förolämpningen anspelar på ras, hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Vid brottet förtal, kan en åklagare väcka åtal i undantagsfall då det kräver att ett åtal ska anses vara påkallat från allmän synpunkt. (5 kap. 5 § BrB).

Om en åklagare inte väljer att åtala brotten, kan målsäganden väcka ett enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (47 kap. 1 § rättegångsbalken).

Sammanfattning och rekommendation

Oavsett om en tidning har eller inte har ett utgivningsbevis kan man anmäla både förtal och förolämpning till polisen. Därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med polisen och göra en polisanmälan. Om tidningen har ett utgivningsbevis kan anmälan göras direkt till Justitiekanslern som har ensamrätt för åtal rörande tryckfrihetsbrott.
Om tidningen inte har ett utgivningsbevis och en allmän åklagare inte väljer att åtala brotten kan målsäganden väcka enskilt åtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (124)
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?
2020-09-28 Rätt att få ta del av allmänna handlingar
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?

Alla besvarade frågor (86862)