Tidsbegränsad anställning eller tillsvidareanställning

Nackdelar och fördelar till tidsbegränsad och tillsvidareanställning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tidsbegränsad anställning, 5 § LAS
En tidsbegränsad anställning gäller för en viss tid som regleras i anställningsavtalet. En sådan kan ingås i fyra former: allmän visstid, vikariat, säsongsarbete och arbete efter 67 års ålder. Här fokuseras enbart på formerna allmän visstid och vikariat som är de vanligaste.
När tiden för anställningen är över upphör anställningen som huvudregel, 4 § 2 st. LAS. Har arbetstagaren haft en tidsbegränsad anställning som sträcker sig över två år inom en femårsperiod, ska anställningen vid utgången av visstidsanställningen istället övergå i en tillsvidareanställning, 5 § 2 st. LAS.

Fördelar
En tidsbegränsad anställning kan som regel inte sägas upp under tiden för anställningen. Detta har dock sedan 2008 varit lagenligt att kringgå genom att i anställningsavtalet införa bisatsen "[...] tillsvidare dock längst till och med [...]", vilken så att säga öppnar porten för en uppsägning enligt reglerna för tillsvidareanställningar. Den tidsbegränsade anställningen innebär även för arbetsgivaren en möjlighet att pröva en arbetstagares kompetens över tid, utan att en s.k. provanställning krävs, se 6 § LAS.

Nackdelar
Tidsbegränsade anställningar kan uppfattas som en mera otrygg anställningsform med hänsyn till att den bara löper på en viss tid. Därefter finns det inga krav på fortsatt anställning förutom i vissa undantagsfall eller när 2-årsregeln i 5 § 2 st. LAS träder in. Denna tvåårsregel har dock i praktiken kunnat utsträckas genom att blanda vikariat och allmän visstid. Eftersom de båda löper parallellt kan en arbetstagare vara anställd fyra år under en femårsperiod utan garanti för fortsatt anställning. Observera dock att det i kollektivavtal kan förekomma ändringar till dessa regler.

Tillsvidareanställning, 4 § LAS
Som begreppet antyder gäller en tillsvidareanställning på obestämd tid, men kan dock sägas upp under anställningstiden av både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Fördelar
Tillsvidareanställningar anses i regel som den tryggare formen av anställning. Kraven på uppsägning av personliga skäl är högt ställda , se vidare 7 § LAS. Även i de fall uppsägning kommer ifråga gäller en uppsägningstid som varierar beroende på anställningstid eller i vissa fall kollektivavtal, se 11 § LAS. Under uppsägningstiden har arbetstagaren rätt till samma lön och förmåner som under anställningen, se 12 § LAS. Uppsägningstiden (dock inte alltid dess längd) är ömsesidig och bidrar t.ex. till att arbetstagaren får sitt uppehälle tryggat under tiden denne söker nytt jobb, medan arbetsgivaren kan behålla kompetens inom verksamheten under tiden denna söker ny för att ersätta en arbetstagaren som sagt upp sig.

Nackdelar
Trots att kraven för uppsägning av personliga skäl är högt ställda har det ansetts, åtminstone för större verksamheter, vara relativt enkelt att fingera arbetsbrist inom verksamheten. Detta i kombination med den lagenliga s.k. omvända turordningsregeln (jfr 22 § LAS) har gjort att tryggheten av en tillsvidareanställning ansetts urholkad i viss mån.
På motsvarande vis har det ansetts att kraven vid uppsägning av personliga skäl gjort att arbetsgivare som inte kan åberopa arbetsbrist som uppsägningsgrund fått det, av kritiken som anförts, onödigt svårt att säga upp inkompetenta arbetstagare.

Slutord
Det råder, trots kritiken, inget tvivel om att en tillsvidareanställning i mångt om mycket är mer fördelaktig för arbetstagaren än en tidsbegränsad anställning.

Hoppas detta besvarade dina frågor, har du fler funderingar så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Relaterar ditt ärende till något du behöver vidare hjälp med kan du boka tid med en kvalificerad jurist här.

Philip SöderbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”