Testamentes ogiltighet och rätten till laglott

2016-06-07 i Testamente
FRÅGA
Min far har gått bort efter en tids sjukdom i cancer. Mina föräldrar skildes för många år sedan, och min far blev sambo med en kvinna som flyttade in i hans hus. De fick sedan två barn i förhållandet. Nu har vi haft ett samtal där det framkom att min far, när han fick sin diagnos, har testamenterat halva huset till sin sambo. Vi är två syskon "särkullsbarn" som ärver vår far i detta läge. De barn som finns i senare förhållande kommer att välja att inte ta ut sitt arv. Finns det utrymme för att bestrida testamentet, då det tidigare har varit vår fars avsikt (uttalad) att vi fyra barn skulle ärva huset, och testamentet är upprättad när han fått besked om förestående dödsfall? Vilka paragrafer styrker i så fall detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga! Först och främst vill jag ta möjligheten att beklaga din förlust.

Bestämmelser beträffande testamentes giltighet återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Inledningsvis kan nämnas att ett testamente måste uppfylla en rad formkrav för att bära giltighet. Det måste upprättas skriftligen med två vittnen som under samtidig närvaro ska bevittna underskrift från testatorn. Detta följer av 10 kap. 1 § ÄB. Vidare stadgas i 10 kap. 4 § andra stycket att man inte får bevittna ett testamente förordnat till en själv. Vem som varit vittne till din fars testamente följer inte av din fråga, men om det varit hans sambo som bevittnat testamentet till fördel för henne själv är testamentet ogiltigt. Det är alltså en väg att gå - att yrka på formfel i upprättandet av testamentet.

Vidare framgår av 11 kap. 1 § att ett testamente ska ges den tolkning som överensstämmer med testatorns verkliga vilja. Vad det innebär är inte helt klart och måste alltså bedömas utifrån varje enskilt fall.

Vidare finns ogiltighetsgrunder i 13 kap. Av kapitlets 2 § framgår det att ett testamente är ogiltigt om det upprättats under påverkan av en psykisk störning. Av 3 § framgår att det testamentet är ogiltigt om någon tvingat eller förmått testatorn att upprätta testamentet genom att utnyttja testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning. Av andra stycket nämnda paragraf stadgas att det gäller också om testatorn blivit svikligen förledd.

Av 14 kap. 5 § följer att en ogiltighetstalan enligt 13 kap. måste väckas inom sex månader från det att du fick ta del av testamentet. Om den tiden passeras är rätten förlorad.

Slutligen bör nämnas att ni som särkullbarn alltid har rätt att få ut er laglott vid er fars död. Om rätten till er laglott kränks av testamentet ska ni åberopa jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 §.

Hoppas svaret hjälpte dig!

Hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86503)